Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౮ ॥

శ్రీపరాశరః –

స్తోత్రాన్తరం ప్రవక్ష్యామి శృణు మైత్రేయ తత్త్వతః ।
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం హనుమత్ప్రతిపాదకమ్ ॥

ఆయురారోగ్యఫలదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతమం స్తోత్రం సర్వపాపహరం నృణామ్ ॥

అస్య శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతదివ్యనామస్తోత్రమన్త్రస్య విభీషణ ఋషిః ।
పఙ్క్తీ ఛన్దః । శ్రీహనుమాన్ పరమాత్మా దేవతా ।
మారుతాత్మజ ఇతి బీజమ్ । అఞ్జనాసూనురితి శక్తిః ।
వాయుపుత్ర ఇతి కీలకమ్ ।
మమ శ్రీహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

శ్రీ అభూతపూర్వడిమ్భ శ్రీ అఞ్జనాగర్భ సమ్భవః ।
నభస్వద్వరసమ్ప్రాప్తో దీప్తకాలాగ్నిసమ్భవః ॥ ౧ ॥

భూనభోఽన్తరభిన్నాదస్ఫురద్గిరిగుహాముఖః ।
భానుబిమ్బఫలోత్సాహో పలాయితవిధున్తుదః ॥ ౨ ॥

ఐరావతగ్రహావ్యగ్రో కులిశగ్రసనోన్ముఖః ।
సురాసురాయుధాభేద్యో విద్యావేద్యవరోదయః ॥ ౩ ॥

హనుమానితి విఖ్యాతో ప్రఖ్యాతబలపౌరుషః ।
శిఖావాన్ రత్నమఞ్జీరో స్వర్ణకృష్ణోత్తరచ్ఛదః ॥ ౪ ॥

విద్యుద్వలయయజ్ఞోపవీతద్యుమణిమణ్డనః ।
హేమమౌఞ్జీసమాబద్ధశుద్ధజామ్బూనదప్రభః ॥ ౫ ॥

కనత్కనకకౌపీనో వటుర్వటుశిఖామణిః ।
సింహసంహననాకారో తరుణార్కనిభాననః ॥ ౬ ॥

వశంవదీకృతమనాస్తప్తచామీకరేక్షణః ।
వజ్రదేహో వజ్రనఖః వజ్రస్పర్శోగ్రవాలజః ॥ ౭ ॥

అవ్యాహతమనోవేగో హరిర్దాశరథానుగః ।
సారగ్రహణచాతుర్యశ్శబ్దబ్రహ్మైకపారగః ॥ ౮ ॥

పమ్పానదీచరో వాగ్మీ రామసుగ్రీవసఖ్యకృత్ ।
స్వామిముద్రాఙ్కితకరో క్షితిజాన్వేషణోద్యమః ॥ ౯ ॥

స్వయమ్ప్రభాసమాలోకో బిలమార్గవినిర్గమః ।
ఆమ్బోధిదర్శనోద్విగ్నమానసోఙ్గదధైర్యదః ॥ ౧౦ ॥

ప్రాయోపదిష్టప్లవగప్రాణత్రాతపరాయణః ।
అదేవదానవగతిః అప్రతిద్వన్ద్వసాహసః ॥ ౧౧ ॥

స్వదేహసమ్భవజ్జఙ్ఘామేరుద్రోణీకృతార్ణవ । మేరు
సాగరశ్రుతవృత్తాన్తమైనాకకృతపూజనః ॥ ౧౨ ॥

అణోరణీయాన్మహతో మహీయాన్ సురసాఽర్థితః ।
త్రింశద్యోజనపర్యన్తచ్ఛాయాఛాయాగ్రహాన్తకః ॥ ౧౩ ॥

లఙ్కాహఙ్కారశమనశ్శఙ్కాటఙ్కవివర్జితః ।
హస్తామలకవదృష్టరాక్షసాన్తః పురాఖిలః ॥ ౧౪ ॥

చితాదురన్తవైదేహీసమ్పాదనఫలశ్రమః ।
మైథిలీదత్తమాణిక్యో భిన్నాశోకవనద్రుమః ॥ ౧౫ ॥

బలైకదేశక్షపణః కుమారాక్షనిషూదనః ।
ఘోషితస్వామివిజయస్తోరణారోహణోచ్ఛ్రియః ॥ ౧౬ ॥

రణరఙ్గసముత్సాహో రఘువంశజయధ్వజః ।
ఇన్ద్రజిద్యుద్ధనిర్భీతో బ్రహ్మాస్త్రపరివర్తనః ॥ ౧౭ ॥

ప్రభాషితదశగ్రీవో భస్మసాత్కృతపట్టణః ।
వార్ధినాశాన్తవాలర్చిః కృతకృత్యోత్తమోత్తమః ॥ ౧౮ ॥

కల్లోలాస్ఫాలవేలాన్తపారావారోపరిప్లవః ।
స్వర్గమాకాఙ్క్షకీశౌఘద్దృక్చకోరేన్దుమణ్డలః ॥ ౧౯ ॥ ??

మధుకాననసర్వస్వసన్తర్పితవలీముఖః ।
దృష్టా సీతేతి వచనాత్కోసలేన్ద్రాభినన్దితః ॥ ౨౦ ॥

స్కన్ధస్థకోదణ్డధరః కల్పాన్తఘననిస్వనః ।
సిన్ధుబన్ధనసన్నాహస్సువేలారోహసమ్భ్రమః ॥ ౨౧ ॥

అక్షాఖ్యబలసంరుద్ధలఙ్కాప్రాకారభఞ్జనః ।
యుధ్యద్వానరదైతేయజయాపజయసాధనః ॥ ౨౨ ॥

రామరావణశస్త్రాస్త్రజ్వాలాజాలనిరీక్షణః ।
ముష్టినిర్భిన్నదైత్యేన్ద్రో ముహుర్నుతనభశ్చరః ॥ ౨౩ ॥

జామ్బవన్నుతిసంహృష్టో సమాక్రాన్తనభశ్చరః ।
గన్ధర్వగర్వవిధ్వంసీ వశ్యద్దివ్యౌషధీనగః ॥ ౨౪ ॥

సౌమిత్రిమూర్ఛాశాన్త్యర్థే ప్రత్యూషస్తుష్టవానరః ।
రామాస్త్రధ్వంసితేన్ద్రారిసైన్యవిన్యస్తవిక్రమః ॥ ౨౫ ॥

హర్షవిస్మితభూపుత్రీజయవృత్తాన్తసూచకః ।
రాఘవీరాఘవారూఢపుష్పకారోహకౌతుకః ॥ ౨౬ ॥

ప్రియవాక్తోషితగుహో భరతానన్దదాయకః ।
శ్రీసీతారామపట్టాభిషేకసమ్భారసమ్భ్రమః ॥ ౨౭ ॥

కాకుత్స్థదయితాదత్తముక్తాహారవిరాజితః ।
రామాయణసుధాస్వాదరసికో రామకిఙ్కరః ॥ ౨౮ ॥

అమోఘమన్త్రయన్త్రౌఘస్మృతినిర్ఘూతకల్మషః
భజత్కిమ్పురుషద్వీపో భవిష్యత్పద్మసమ్భవః ।
ఆపదుద్ధారకః శ్రీమాన్ సర్వాభీష్టఫలప్రదః ॥ ౨౯ ॥

నామానీమాని యః కశ్చిదనన్యగతికః పఠేత్ ।
మృత్యోర్ముఖే రాజముఖే నిపతన్నావసీదతి ॥ ౩౦ ॥

విశ్వాకర్షణవిద్వేషస్తమ్భనోచ్చాటనాదయః ।
సిధ్యన్తి పఠనాదేవ నాత్ర శఙ్కా కురు క్వచిత్ ॥ ౩౧ ॥

నామసఙ్ఖ్యాప్యపూపాని యోదత్తే మన్దవాసరే ।
ఛాయేవ తస్య సతతం సహాయో మారుతిర్భవేత్ ॥ ౩౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top