Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 8 ॥

ശ്രീപരാശരഃ –

സ്തോത്രാന്തരം പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണു മൈത്രേയ തത്ത്വതഃ ।
അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം ഹനുമത്പ്രതിപാദകം ॥

ആയുരാരോഗ്യഫലദം പുത്രപൌത്രപ്രവര്‍ധനം ।
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതമം സ്തോത്രം സര്‍വപാപഹരം നൃണാം ॥

അസ്യ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതദിവ്യനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ വിഭീഷണ ഋഷിഃ ।
പങ്ക്തീ ഛന്ദഃ । ശ്രീഹനുമാന്‍ പരമാത്മാ ദേവതാ ।
മാരുതാത്മജ ഇതി ബീജം । അഞ്ജനാസൂനുരിതി ശക്തിഃ ।
വായുപുത്ര ഇതി കീലകം ।
മമ ശ്രീഹനുമത്പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ശ്രീ അഭൂതപൂര്‍വഡിംഭ ശ്രീ അഞ്ജനാഗര്‍ഭ സംഭവഃ ।
നഭസ്വദ്വരസമ്പ്രാപ്തോ ദീപ്തകാലാഗ്നിസംഭവഃ ॥ 1 ॥

ഭൂനഭോഽന്തരഭിന്നാദസ്ഫുരദ്ഗിരിഗുഹാമുഖഃ ।
ഭാനുബിംബഫലോത്സാഹോ പലായിതവിധുന്തുദഃ ॥ 2 ॥

ഐരാവതഗ്രഹാവ്യഗ്രോ കുലിശഗ്രസനോന്‍മുഖഃ ।
സുരാസുരായുധാഭേദ്യോ വിദ്യാവേദ്യവരോദയഃ ॥ 3 ॥

ഹനുമാനിതി വിഖ്യാതോ പ്രഖ്യാതബലപൌരുഷഃ ।
ശിഖാവാന്‍ രത്നമഞ്ജീരോ സ്വര്‍ണകൃഷ്ണോത്തരച്ഛദഃ ॥ 4 ॥

വിദ്യുദ്വലയയജ്ഞോപവീതദ്യുമണിമണ്ഡനഃ ।
ഹേമമൌഞ്ജീസമാബദ്ധശുദ്ധജാംബൂനദപ്രഭഃ ॥ 5 ॥

കനത്കനകകൌപീനോ വടുര്‍വടുശിഖാമണിഃ ।
സിംഹസംഹനനാകാരോ തരുണാര്‍കനിഭാനനഃ ॥ 6 ॥

വശംവദീകൃതമനാസ്തപ്തചാമീകരേക്ഷണഃ ।
വജ്രദേഹോ വജ്രനഖഃ വജ്രസ്പര്‍ശോഗ്രവാലജഃ ॥ 7 ॥

അവ്യാഹതമനോവേഗോ ഹരിര്‍ദാശരഥാനുഗഃ ।
സാരഗ്രഹണചാതുര്യശ്ശബ്ദബ്രഹ്മൈകപാരഗഃ ॥ 8 ॥

പമ്പാനദീചരോ വാഗ്മീ രാമസുഗ്രീവസഖ്യകൃത് ।
സ്വാമിമുദ്രാങ്കിതകരോ ക്ഷിതിജാന്വേഷണോദ്യമഃ ॥ 9 ॥

സ്വയമ്പ്രഭാസമാലോകോ ബിലമാര്‍ഗവിനിര്‍ഗമഃ ।
ആംബോധിദര്‍ശനോദ്വിഗ്നമാനസോങ്ഗദധൈര്യദഃ ॥ 10 ॥

പ്രായോപദിഷ്ടപ്ലവഗപ്രാണത്രാതപരായണഃ ।
അദേവദാനവഗതിഃ അപ്രതിദ്വന്ദ്വസാഹസഃ ॥ 11 ॥

സ്വദേഹസംഭവജ്ജങ്ഘാമേരുദ്രോണീകൃതാര്‍ണവ । മേരു
സാഗരശ്രുതവൃത്താന്തമൈനാകകൃതപൂജനഃ ॥ 12 ॥

അണോരണീയാന്‍മഹതോ മഹീയാന്‍ സുരസാഽര്‍ഥിതഃ ।
ത്രിംശദ്യോജനപര്യന്തച്ഛായാഛായാഗ്രഹാന്തകഃ ॥ 13 ॥

ലങ്കാഹങ്കാരശമനശ്ശങ്കാടങ്കവിവര്‍ജിതഃ ।
ഹസ്താമലകവദൃഷ്ടരാക്ഷസാന്തഃ പുരാഖിലഃ ॥ 14 ॥

ചിതാദുരന്തവൈദേഹീസമ്പാദനഫലശ്രമഃ ।
മൈഥിലീദത്തമാണിക്യോ ഭിന്നാശോകവനദ്രുമഃ ॥ 15 ॥

ബലൈകദേശക്ഷപണഃ കുമാരാക്ഷനിഷൂദനഃ ।
ഘോഷിതസ്വാമിവിജയസ്തോരണാരോഹണോച്ഛ്രിയഃ ॥ 16 ॥

രണരങ്ഗസമുത്സാഹോ രഘുവംശജയധ്വജഃ ।
ഇന്ദ്രജിദ്യുദ്ധനിര്‍ഭീതോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രപരിവര്‍തനഃ ॥ 17 ॥

പ്രഭാഷിതദശഗ്രീവോ ഭസ്മസാത്കൃതപട്ടണഃ ।
വാര്‍ധിനാശാന്തവാലര്‍ചിഃ കൃതകൃത്യോത്തമോത്തമഃ ॥ 18 ॥

കല്ലോലാസ്ഫാലവേലാന്തപാരാവാരോപരിപ്ലവഃ ।
സ്വര്‍ഗമാകാങ്ക്ഷകീശൌഘദ്ദൃക്ചകോരേന്ദുമണ്ഡലഃ ॥ 19 ॥ ??

മധുകാനനസര്‍വസ്വസന്തര്‍പിതവലീമുഖഃ ।
ദൃഷ്ടാ സീതേതി വചനാത്കോസലേന്ദ്രാഭിനന്ദിതഃ ॥ 20 ॥

സ്കന്ധസ്ഥകോദണ്ഡധരഃ കല്‍പാന്തഘനനിസ്വനഃ ।
സിന്ധുബന്ധനസന്നാഹസ്സുവേലാരോഹസംഭ്രമഃ ॥ 21 ॥

അക്ഷാഖ്യബലസംരുദ്ധലങ്കാപ്രാകാരഭഞ്ജനഃ ।
യുധ്യദ്വാനരദൈതേയജയാപജയസാധനഃ ॥ 22 ॥

രാമരാവണശസ്ത്രാസ്ത്രജ്വാലാജാലനിരീക്ഷണഃ ।
മുഷ്ടിനിര്‍ഭിന്നദൈത്യേന്ദ്രോ മുഹുര്‍നുതനഭശ്ചരഃ ॥ 23 ॥

ജാംബവന്നുതിസംഹൃഷ്ടോ സമാക്രാന്തനഭശ്ചരഃ ।
ഗന്ധര്‍വഗര്‍വവിധ്വംസീ വശ്യദ്ദിവ്യൌഷധീനഗഃ ॥ 24 ॥

സൌമിത്രിമൂര്‍ഛാശാന്ത്യര്‍ഥേ പ്രത്യൂഷസ്തുഷ്ടവാനരഃ ।
രാമാസ്ത്രധ്വംസിതേന്ദ്രാരിസൈന്യവിന്യസ്തവിക്രമഃ ॥ 25 ॥

ഹര്‍ഷവിസ്മിതഭൂപുത്രീജയവൃത്താന്തസൂചകഃ ।
രാഘവീരാഘവാരൂഢപുഷ്പകാരോഹകൌതുകഃ ॥ 26 ॥

പ്രിയവാക്തോഷിതഗുഹോ ഭരതാനന്ദദായകഃ ।
ശ്രീസീതാരാമപട്ടാഭിഷേകസംഭാരസംഭ്രമഃ ॥ 27 ॥

കാകുത്സ്ഥദയിതാദത്തമുക്താഹാരവിരാജിതഃ ।
രാമായണസുധാസ്വാദരസികോ രാമകിങ്കരഃ ॥ 28 ॥

അമോഘമന്ത്രയന്ത്രൌഘസ്മൃതിനിര്‍ഘൂതകല്‍മഷഃ
ഭജത്കിമ്പുരുഷദ്വീപോ ഭവിഷ്യത്പദ്മസംഭവഃ ।
ആപദുദ്ധാരകഃ ശ്രീമാന്‍ സര്‍വാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 29 ॥

നാമാനീമാനി യഃ കശ്ചിദനന്യഗതികഃ പഠേത് ।
മൃത്യോര്‍മുഖേ രാജമുഖേ നിപതന്നാവസീദതി ॥ 30 ॥

വിശ്വാകര്‍ഷണവിദ്വേഷസ്തംഭനോച്ചാടനാദയഃ ।
സിധ്യന്തി പഠനാദേവ നാത്ര ശങ്കാ കുരു ക്വചിത് ॥ 31 ॥

നാമസങ്ഖ്യാപ്യപൂപാനി യോദത്തേ മന്ദവാസരേ ।
ഛായേവ തസ്യ സതതം സഹായോ മാരുതിര്‍ഭവേത് ॥ 32 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top