Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૮ ॥

શ્રીપરાશરઃ –

સ્તોત્રાન્તરં પ્રવક્ષ્યામિ શૃણુ મૈત્રેય તત્ત્વતઃ ।
અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં હનુમત્પ્રતિપાદકમ્ ॥

આયુરારોગ્યફલદં પુત્રપૌત્રપ્રવર્ધનમ્ ।
ગુહ્યાદ્ગુહ્યતમં સ્તોત્રં સર્વપાપહરં નૃણામ્ ॥

અસ્ય શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતદિવ્યનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય વિભીષણ ઋષિઃ ।
પઙ્ક્તી છન્દઃ । શ્રીહનુમાન્ પરમાત્મા દેવતા ।
મારુતાત્મજ ઇતિ બીજમ્ । અઞ્જનાસૂનુરિતિ શક્તિઃ ।
વાયુપુત્ર ઇતિ કીલકમ્ ।
મમ શ્રીહનુમત્પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

શ્રી અભૂતપૂર્વડિમ્ભ શ્રી અઞ્જનાગર્ભ સમ્ભવઃ ।
નભસ્વદ્વરસમ્પ્રાપ્તો દીપ્તકાલાગ્નિસમ્ભવઃ ॥ ૧ ॥

ભૂનભોઽન્તરભિન્નાદસ્ફુરદ્ગિરિગુહામુખઃ ।
ભાનુબિમ્બફલોત્સાહો પલાયિતવિધુન્તુદઃ ॥ ૨ ॥

ઐરાવતગ્રહાવ્યગ્રો કુલિશગ્રસનોન્મુખઃ ।
સુરાસુરાયુધાભેદ્યો વિદ્યાવેદ્યવરોદયઃ ॥ ૩ ॥

હનુમાનિતિ વિખ્યાતો પ્રખ્યાતબલપૌરુષઃ ।
શિખાવાન્ રત્નમઞ્જીરો સ્વર્ણકૃષ્ણોત્તરચ્છદઃ ॥ ૪ ॥

વિદ્યુદ્વલયયજ્ઞોપવીતદ્યુમણિમણ્ડનઃ ।
હેમમૌઞ્જીસમાબદ્ધશુદ્ધજામ્બૂનદપ્રભઃ ॥ ૫ ॥

કનત્કનકકૌપીનો વટુર્વટુશિખામણિઃ ।
સિંહસંહનનાકારો તરુણાર્કનિભાનનઃ ॥ ૬ ॥

વશંવદીકૃતમનાસ્તપ્તચામીકરેક્ષણઃ ।
વજ્રદેહો વજ્રનખઃ વજ્રસ્પર્શોગ્રવાલજઃ ॥ ૭ ॥

અવ્યાહતમનોવેગો હરિર્દાશરથાનુગઃ ।
સારગ્રહણચાતુર્યશ્શબ્દબ્રહ્મૈકપારગઃ ॥ ૮ ॥

પમ્પાનદીચરો વાગ્મી રામસુગ્રીવસખ્યકૃત્ ।
સ્વામિમુદ્રાઙ્કિતકરો ક્ષિતિજાન્વેષણોદ્યમઃ ॥ ૯ ॥

સ્વયમ્પ્રભાસમાલોકો બિલમાર્ગવિનિર્ગમઃ ।
આમ્બોધિદર્શનોદ્વિગ્નમાનસોઙ્ગદધૈર્યદઃ ॥ ૧૦ ॥

પ્રાયોપદિષ્ટપ્લવગપ્રાણત્રાતપરાયણઃ ।
અદેવદાનવગતિઃ અપ્રતિદ્વન્દ્વસાહસઃ ॥ ૧૧ ॥

સ્વદેહસમ્ભવજ્જઙ્ઘામેરુદ્રોણીકૃતાર્ણવ । મેરુ
સાગરશ્રુતવૃત્તાન્તમૈનાકકૃતપૂજનઃ ॥ ૧૨ ॥

અણોરણીયાન્મહતો મહીયાન્ સુરસાઽર્થિતઃ ।
ત્રિંશદ્યોજનપર્યન્તચ્છાયાછાયાગ્રહાન્તકઃ ॥ ૧૩ ॥

લઙ્કાહઙ્કારશમનશ્શઙ્કાટઙ્કવિવર્જિતઃ ।
હસ્તામલકવદૃષ્ટરાક્ષસાન્તઃ પુરાખિલઃ ॥ ૧૪ ॥

ચિતાદુરન્તવૈદેહીસમ્પાદનફલશ્રમઃ ।
મૈથિલીદત્તમાણિક્યો ભિન્નાશોકવનદ્રુમઃ ॥ ૧૫ ॥

બલૈકદેશક્ષપણઃ કુમારાક્ષનિષૂદનઃ ।
ઘોષિતસ્વામિવિજયસ્તોરણારોહણોચ્છ્રિયઃ ॥ ૧૬ ॥

રણરઙ્ગસમુત્સાહો રઘુવંશજયધ્વજઃ ।
ઇન્દ્રજિદ્યુદ્ધનિર્ભીતો બ્રહ્માસ્ત્રપરિવર્તનઃ ॥ ૧૭ ॥

પ્રભાષિતદશગ્રીવો ભસ્મસાત્કૃતપટ્ટણઃ ।
વાર્ધિનાશાન્તવાલર્ચિઃ કૃતકૃત્યોત્તમોત્તમઃ ॥ ૧૮ ॥

કલ્લોલાસ્ફાલવેલાન્તપારાવારોપરિપ્લવઃ ।
સ્વર્ગમાકાઙ્ક્ષકીશૌઘદ્દૃક્ચકોરેન્દુમણ્ડલઃ ॥ ૧૯ ॥ ??

મધુકાનનસર્વસ્વસન્તર્પિતવલીમુખઃ ।
દૃષ્ટા સીતેતિ વચનાત્કોસલેન્દ્રાભિનન્દિતઃ ॥ ૨૦ ॥

સ્કન્ધસ્થકોદણ્ડધરઃ કલ્પાન્તઘનનિસ્વનઃ ।
સિન્ધુબન્ધનસન્નાહસ્સુવેલારોહસમ્ભ્રમઃ ॥ ૨૧ ॥

અક્ષાખ્યબલસંરુદ્ધલઙ્કાપ્રાકારભઞ્જનઃ ।
યુધ્યદ્વાનરદૈતેયજયાપજયસાધનઃ ॥ ૨૨ ॥

રામરાવણશસ્ત્રાસ્ત્રજ્વાલાજાલનિરીક્ષણઃ ।
મુષ્ટિનિર્ભિન્નદૈત્યેન્દ્રો મુહુર્નુતનભશ્ચરઃ ॥ ૨૩ ॥

જામ્બવન્નુતિસંહૃષ્ટો સમાક્રાન્તનભશ્ચરઃ ।
ગન્ધર્વગર્વવિધ્વંસી વશ્યદ્દિવ્યૌષધીનગઃ ॥ ૨૪ ॥

સૌમિત્રિમૂર્છાશાન્ત્યર્થે પ્રત્યૂષસ્તુષ્ટવાનરઃ ।
રામાસ્ત્રધ્વંસિતેન્દ્રારિસૈન્યવિન્યસ્તવિક્રમઃ ॥ ૨૫ ॥

હર્ષવિસ્મિતભૂપુત્રીજયવૃત્તાન્તસૂચકઃ ।
રાઘવીરાઘવારૂઢપુષ્પકારોહકૌતુકઃ ॥ ૨૬ ॥

પ્રિયવાક્તોષિતગુહો ભરતાનન્દદાયકઃ ।
શ્રીસીતારામપટ્ટાભિષેકસમ્ભારસમ્ભ્રમઃ ॥ ૨૭ ॥

કાકુત્સ્થદયિતાદત્તમુક્તાહારવિરાજિતઃ ।
રામાયણસુધાસ્વાદરસિકો રામકિઙ્કરઃ ॥ ૨૮ ॥

અમોઘમન્ત્રયન્ત્રૌઘસ્મૃતિનિર્ઘૂતકલ્મષઃ
ભજત્કિમ્પુરુષદ્વીપો ભવિષ્યત્પદ્મસમ્ભવઃ ।
આપદુદ્ધારકઃ શ્રીમાન્ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૨૯ ॥

નામાનીમાનિ યઃ કશ્ચિદનન્યગતિકઃ પઠેત્ ।
મૃત્યોર્મુખે રાજમુખે નિપતન્નાવસીદતિ ॥ ૩૦ ॥

વિશ્વાકર્ષણવિદ્વેષસ્તમ્ભનોચ્ચાટનાદયઃ ।
સિધ્યન્તિ પઠનાદેવ નાત્ર શઙ્કા કુરુ ક્વચિત્ ॥ ૩૧ ॥

નામસઙ્ખ્યાપ્યપૂપાનિ યોદત્તે મન્દવાસરે ।
છાયેવ તસ્ય સતતં સહાયો મારુતિર્ભવેત્ ॥ ૩૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top