Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਸ਼ਰਃ –

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਨ੍ਤਰਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼ਣੁ ਮੈਤ੍ਰੇਯ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਮ੍ ॥

ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਫਲਦਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਮਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਂ ਨਣਾਮ੍ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਦਿਵ੍ਯਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਪਙ੍ਕ੍ਤੀ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਾਨ੍ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ ।
ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜ ਇਤਿ ਬੀਜਮ੍ । ਅਞ੍ਜਨਾਸੂਨੁਰਿਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰ ਇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਮਮ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੂਤਪੂਰ੍ਵਡਿਮ੍ਭ ਸ਼੍ਰੀ ਅਞ੍ਜਨਾਗਰ੍ਭ ਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਨਭਸ੍ਵਦ੍ਵਰਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਦੀਪ੍ਤਕਾਲਾਗ੍ਨਿਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੧ ॥

ਭੂਨਭੋऽਨ੍ਤਰਭਿਨ੍ਨਾਦਸ੍ਫੁਰਦ੍ਗਿਰਿਗੁਹਾਮੁਖਃ ।
ਭਾਨੁਬਿਮ੍ਬਫਲੋਤ੍ਸਾਹੋ ਪਲਾਯਿਤਵਿਧੁਨ੍ਤੁਦਃ ॥ ੨ ॥

ਐਰਾਵਤਗ੍ਰਹਾਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਕੁਲਿਸ਼ਗ੍ਰਸਨੋਨ੍ਮੁਖਃ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਾਯੁਧਾਭੇਦ੍ਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਵੇਦ੍ਯਵਰੋਦਯਃ ॥ ੩ ॥

ਹਨੁਮਾਨਿਤਿ ਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਪ੍ਰਖ੍ਯਾਤਬਲਪੌਰੁਸ਼ਃ ।
ਸ਼ਿਖਾਵਾਨ੍ ਰਤ੍ਨਮਞ੍ਜੀਰੋ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਸ਼੍ਣੋਤ੍ਤਰਚ੍ਛਦਃ ॥ ੪ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਲਯਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਦ੍ਯੁਮਣਿਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਹੇਮਮੌਞ੍ਜੀਸਮਾਬਦ੍ਧਸ਼ੁਦ੍ਧਜਾਮ੍ਬੂਨਦਪ੍ਰਭਃ ॥ ੫ ॥

ਕਨਤ੍ਕਨਕਕੌਪੀਨੋ ਵਟੁਰ੍ਵਟੁਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਸਿਂਹਸਂਹਨਨਾਕਾਰੋ ਤਰੁਣਾਰ੍ਕਨਿਭਾਨਨਃ ॥ ੬ ॥

ਵਸ਼ਂਵਦੀਕਤਮਨਾਸ੍ਤਪ੍ਤਚਾਮੀਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਵਜ੍ਰਦੇਹੋ ਵਜ੍ਰਨਖਃ ਵਜ੍ਰਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ੋਗ੍ਰਵਾਲਜਃ ॥ ੭ ॥

ਅਵ੍ਯਾਹਤਮਨੋਵੇਗੋ ਹਰਿਰ੍ਦਾਸ਼ਰਥਾਨੁਗਃ ।
ਸਾਰਗ੍ਰਹਣਚਾਤੁਰ੍ਯਸ਼੍ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਪਾਰਗਃ ॥ ੮ ॥

ਪਮ੍ਪਾਨਦੀਚਰੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਰਾਮਸੁਗ੍ਰੀਵਸਖ੍ਯਕਤ੍ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਕਰੋ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਜਾਨ੍ਵੇਸ਼ਣੋਦ੍ਯਮਃ ॥ ੯ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭਾਸਮਾਲੋਕੋ ਬਿਲਮਾਰ੍ਗਵਿਨਿਰ੍ਗਮਃ ।
ਆਮ੍ਬੋਧਿਦਰ੍ਸ਼ਨੋਦ੍ਵਿਗ੍ਨਮਾਨਸੋਙ੍ਗਦਧੈਰ੍ਯਦਃ ॥ ੧੦ ॥

ਪ੍ਰਾਯੋਪਦਿਸ਼੍ਟਪ੍ਲਵਗਪ੍ਰਾਣਤ੍ਰਾਤਪਰਾਯਣਃ ।
ਅਦੇਵਦਾਨਵਗਤਿਃ ਅਪ੍ਰਤਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸਾਹਸਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸ੍ਵਦੇਹਸਮ੍ਭਵਜ੍ਜਙ੍ਘਾਮੇਰੁਦ੍ਰੋਣੀਕਤਾਰ੍ਣਵ । ਮੇਰੁ
ਸਾਗਰਸ਼੍ਰੁਤਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤਮੈਨਾਕਕਤਪੂਜਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਅਣੋਰਣੀਯਾਨ੍ਮਹਤੋ ਮਹੀਯਾਨ੍ ਸੁਰਸਾऽਰ੍ਥਿਤਃ ।
ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਯੋਜਨਪਰ੍ਯਨ੍ਤਚ੍ਛਾਯਾਛਾਯਾਗ੍ਰਹਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਲਙ੍ਕਾਹਙ੍ਕਾਰਸ਼ਮਨਸ਼੍ਸ਼ਙ੍ਕਾਟਙ੍ਕਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਵਦਸ਼੍ਟਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨ੍ਤਃ ਪੁਰਾਖਿਲਃ ॥ ੧੪ ॥

ਚਿਤਾਦੁਰਨ੍ਤਵੈਦੇਹੀਸਮ੍ਪਾਦਨਫਲਸ਼੍ਰਮਃ ।
ਮੈਥਿਲੀਦਤ੍ਤਮਾਣਿਕ੍ਯੋ ਭਿਨ੍ਨਾਸ਼ੋਕਵਨਦ੍ਰੁਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਬਲੈਕਦੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ਪਣਃ ਕੁਮਾਰਾਕ੍ਸ਼ਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਘੋਸ਼ਿਤਸ੍ਵਾਮਿਵਿਜਯਸ੍ਤੋਰਣਾਰੋਹਣੋਚ੍ਛ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੬ ॥

ਰਣਰਙ੍ਗਸਮੁਤ੍ਸਾਹੋ ਰਘੁਵਂਸ਼ਜਯਧ੍ਵਜਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਦ੍ਯੁਦ੍ਧਨਿਰ੍ਭੀਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਵਰ੍ਤਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵੋ ਭਸ੍ਮਸਾਤ੍ਕਤਪਟ੍ਟਣਃ ।
ਵਾਰ੍ਧਿਨਾਸ਼ਾਨ੍ਤਵਾਲਰ੍ਚਿਃ ਕਤਕਤ੍ਯੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਕਲ੍ਲੋਲਾਸ੍ਫਾਲਵੇਲਾਨ੍ਤਪਾਰਾਵਾਰੋਪਰਿਪ੍ਲਵਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਕੀਸ਼ੌਘਦ੍ਦਕ੍ਚਕੋਰੇਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੯ ॥ ??

ਮਧੁਕਾਨਨਸਰ੍ਵਸ੍ਵਸਨ੍ਤਰ੍ਪਿਤਵਲੀਮੁਖਃ ।
ਦਸ਼੍ਟਾ ਸੀਤੇਤਿ ਵਚਨਾਤ੍ਕੋਸਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਭਿਨਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਧਸ੍ਥਕੋਦਣ੍ਡਧਰਃ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਘਨਨਿਸ੍ਵਨਃ ।
ਸਿਨ੍ਧੁਬਨ੍ਧਨਸਨ੍ਨਾਹਸ੍ਸੁਵੇਲਾਰੋਹਸਮ੍ਭ੍ਰਮਃ ॥ ੨੧ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯਬਲਸਂਰੁਦ੍ਧਲਙ੍ਕਾਪ੍ਰਾਕਾਰਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਯੁਧ੍ਯਦ੍ਵਾਨਰਦੈਤੇਯਜਯਾਪਜਯਸਾਧਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਰਾਮਰਾਵਣਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਵਾਲਾਜਾਲਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਮੁਸ਼੍ਟਿਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਦੈਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮੁਹੁਰ੍ਨੁਤਨਭਸ਼੍ਚਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਜਾਮ੍ਬਵਨ੍ਨੁਤਿਸਂਹਸ਼੍ਟੋ ਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਨਭਸ਼੍ਚਰਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਰ੍ਵਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਵਸ਼੍ਯਦ੍ਦਿਵ੍ਯੌਸ਼ਧੀਨਗਃ ॥ ੨੪ ॥

ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਛਾਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਵਾਨਰਃ ।
ਰਾਮਾਸ੍ਤ੍ਰਧ੍ਵਂਸਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਾਰਿਸੈਨ੍ਯਵਿਨ੍ਯਸ੍ਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੨੫ ॥

ਹਰ੍ਸ਼ਵਿਸ੍ਮਿਤਭੂਪੁਤ੍ਰੀਜਯਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤਸੂਚਕਃ ।
ਰਾਘਵੀਰਾਘਵਾਰੂਢਪੁਸ਼੍ਪਕਾਰੋਹਕੌਤੁਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਪ੍ਰਿਯਵਾਕ੍ਤੋਸ਼ਿਤਗੁਹੋ ਭਰਤਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਰਾਮਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕਸਮ੍ਭਾਰਸਮ੍ਭ੍ਰਮਃ ॥ ੨੭ ॥

ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਦਯਿਤਾਦਤ੍ਤਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਰਾਮਾਯਣਸੁਧਾਸ੍ਵਾਦਰਸਿਕੋ ਰਾਮਕਿਙ੍ਕਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਅਮੋਘਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰੌਘਸ੍ਮਤਿਨਿਰ੍ਘੂਤਕਲ੍ਮਸ਼ਃ
ਭਜਤ੍ਕਿਮ੍ਪੁਰੁਸ਼ਦ੍ਵੀਪੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਪਦ੍ਮਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੯ ॥

ਨਾਮਾਨੀਮਾਨਿ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦਨਨ੍ਯਗਤਿਕਃ ਪਠੇਤ੍ ।
ਮਤ੍ਯੋਰ੍ਮੁਖੇ ਰਾਜਮੁਖੇ ਨਿਪਤਨ੍ਨਾਵਸੀਦਤਿ ॥ ੩੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਕਰ੍ਸ਼ਣਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ਭਨੋਚ੍ਚਾਟਨਾਦਯਃ ।
ਸਿਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ਪਠਨਾਦੇਵ ਨਾਤ੍ਰ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਕੁਰੁ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਨਾਮਸਙ੍ਖ੍ਯਾਪ੍ਯਪੂਪਾਨਿ ਯੋਦਤ੍ਤੇ ਮਨ੍ਦਵਾਸਰੇ ।
ਛਾਯੇਵ ਤਸ੍ਯ ਸਤਤਂ ਸਹਾਯੋ ਮਾਰੁਤਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top