Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Janaki Stuti Lyrics in Kannada with Meaning | ಶ್ರೀಜಾನಕೀಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಜಾನಕೀಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada:

ಜಾನಕಿ ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀಮ್ ।
ಜಾನಕಿ ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀಮ್ ॥ 1॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯರಣಸಂಹತ್ರೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಭಿಷ್ಟದಾಯಿನೀಮ್ ।
ವಿದೇಹರಾಜತನಯಾಂ ರಾಘವಾನನ್ದಕಾರಿಣೀಮ್ ॥ 2॥

ಭೂಮೇರ್ದುಹಿತರಂ ವಿದ್ಯಾಂ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ಪೌಲಸ್ತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಸನ್ತ್ರೀ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಾಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ ॥ 3॥

ಪತಿವ್ರತಾಧುರೀಣಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ ।
ಅನುಗ್ರಹಪರಾಮೃದ್ಧಿಮನಘಾಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಮ್ ॥ 4॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ತ್ರಯೀರೂಪಾಮುಮಾರೂಪಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಂ ಶುಭಾಮ್ ॥ 5॥

ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಭಗಿನೀಂ ಸೀತಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಂ ಕರುಣಾಂ ವೇದಮಾತರಮ್ ॥ 6॥

ಪದ್ಮಾಲಯಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಲಯಾಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರನಿಲಯಾಂ ಸೀತಾಂ ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಮ್ ॥ 7॥

ಆಹ್ಲಾದರೂಪಿಣೀಂ ಸಿದ್ಧಿ ಶಿವಾಂ ಶಿವಕರೀ ಸತೀಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ವಿಶ್ವಜನನೀಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರೇಷ್ಟವಲ್ಲಭಾಮ್ ।
ಸೀತಾಂ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಂಗೀಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಹೃದಾ ॥ 8॥

Shri Janaki Stuti Meaning:

O Devi Janaki, I salute You; You are the destroyer of all Sins || 1 ||

(I Salute You) You are the destroyer of Poverty (in the battle of life) and bestower of wishes of the Devotees,
(I Salute You) You are the daughter of Videha Raja (King Janaka), and cause of Joy of Raghava (Sri Rama) || 2 ||

Salute You, You are the daughter of the Earth and the embodiment of Knowledge; You are the Auspicious Prakriti,
(I Salute You) You are the destroyer of the Power and Supremacy of (oppressors like) Ravana, (and at the same time) fulfiller of the wishes of the Devotees; You are an embodiment of Saraswati || 3 ||

Salute You, You are the best among Pativratas (Ideal Wife devoted to Husband), (and at the same time) the Soul of Janaka (Ideal Daughter devoted to Father),
(I Salute You) You are very Gracious (being Yourself the embodiment of) Riddhi (Lakshmi), (Pure and) Sinless, and extremely Beloved of Hari || 4 ||

Salute You, You are the embodiment of Atma Vidya, mentioned in the Three Vedas (Manifesting its Inner Beauty in Life); You are of the nature of Devi Uma,
(I Salute You) You are the Auspicious Lakshmi, the daughter of the Milky Ocean, and always intent on bestowing Grace (to the Devotees) || 5 ||

Salute You, You are like the sister of Chandra (in Beauty), You are Sita Who is Beautiful in Her entirety,
(I Salute You) You are an Abode of Dharma, full of Compassion and the Mother of Vedas || 6 ||

(I Salute You) (You as Devi Lakshmi) Abide in Lotus, hold Lotus in Your Hands, and always reside in the Heart of Sri Vishnu,
I Salute You, You reside in Chandra Mandala, You are Sita Whose Face resembles the Moon || 7 ||

(I Salute You) Your Form gives Joy to all, You are the Sati (Devoted Wife) Whose presence is Auspicious and confers Siddhi and Liberation,
I Salute the Mother of the Universe, Who is the Beloved of Ramachandra,
I always Worship You in my Heart, O Mother Sita, You are Beautiful in entirety, the Beauty which cannot be expressed in words. || 8 ||

Shri Janaki Stuti Lyrics in Kannada with Meaning | ಶ್ರೀಜಾನಕೀಸ್ತುತಿಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top