Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Kakarakutaghatitaadya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

100 Names of Kakarakutaghatitaadya Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಕಕಾರಕೂತಘಟಿತಆದ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ
ಶ್ರೀಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಿದರ್ಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಪರ್ದಿಶಕೃಪಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಾನಲಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರುಣಾಽಮೃತಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಪಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಪಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಪಾಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಪಾಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಶಾನವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನನ್ದವಿವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಶಾಪವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾದಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮಾರೀಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮಾರೀಪೂಜಕಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮಾರೀಭೋಜನಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಶ್ರೀಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕದಮ್ಬವನಸಂಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಸನ್ತೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಿಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲನಾದನಿನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾದಮ್ಬರೀಪಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಶ್ರೀಕಪಾಲಪಾತ್ರನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಂಕಾಲಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಸನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಸನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಲಯಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಮೋದಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಹಂಸಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲೈವ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮರೂಪಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಶ್ರೀಕಾಮಪೀಠವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮನೀಯವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮನೀಯಗುಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರಣಾಮೃತಸನ್ತೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾರಣಾನನ್ದಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾರಣಾನನ್ದಜಾಪೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಶ್ರೀಕಾರಣಾರ್ಚನಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾರಣಾರ್ಣವಸಮ್ಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾರಣವ್ರತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀಸೌರಭಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀಪೂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀಪೂಜಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀದಾಹಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀಮೃಗತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಸ್ತೂರೀಭೋಜನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಾಮೋದಮೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಚನ್ದನೋಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಮಾಲಾಽಽಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಕಾರಣಾಹ್ಲಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಾಮೃತಪಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಸಾಗರಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಸಾಗರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೂರ್ಚಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೂರ್ಚಜಾಪಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಶ್ರೀಕೌಲಿಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೌಲಿಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೌತುಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಶೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಷ್ಟಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಶೀಶವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಶೀಶ್ವರೀಕೃತಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಶೀಶ್ವರಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಶ್ರೀಕಲಮಂಜೀರಚರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕೃತಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚನಾಂಚಲಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಬೀಜಜಪಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಬಿಜಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮತಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲೀನಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ರೀಂಹ್ರೀಂಶ್ರೀಂಮನ್ತ್ರವರ್ಣೇನಕಾಲಕಂಟಕಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

Also Read:

Sri Kakarakutaghatitaadya Ashtottara Shatanamavali | 100 Names of Kakarakutaghatitaadya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Kakarakutaghatitaadya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top