Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishnachandra Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಮಹಾನೀಲಮೇಘಾತಿಭವ್ಯಂ ಸುಹಾಸಂ ಶಿವಬ್ರಹ್ಮದೇವಾದಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಶ್ಚ ।
ರಮಾಮನ್ದಿರಂ ದೇವನನ್ದಾಪದಾಹಂ ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 1॥

ರಸಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಂ ದುರಾಪಂ ಸುಗಮ್ಯಂ ತದೀಯಾದಿಭಿರ್ದಾನವಘ್ನಮ್ ।
ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಸೋಮವಂಶಪ್ರದೀಪಂ ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 2॥

ಯಶೋದಾದಿಸಂಲಾಲಿತಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಂ ದೃಶೋರಂಜನಂ ಪ್ರಾಕೃತಸ್ಥಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ದಿನಾನ್ತೇ ಸಮಾಯಾನ್ತಮೇಕಾನ್ತಭಕ್ತೈರ್ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 3॥

ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಸಮ್ಪಾತಸಿಕ್ತಸ್ವಕುಂಜಂ ತದನ್ತಃಸ್ಥಿತಸ್ವೀಯಸಮ್ಯಗ್ದಶಾದಮ್ ।
ಪುನಸ್ತತ್ರ ತೈಃ ಸತ್ಕೃತೈಕಾನ್ತಲೀಲಂ ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದಮ್ ॥ 4॥

ಗೃಹೇ ಗೋಪಿಕಾಭಿರ್ಧೃತೇ ಚೌರ್ಯಕಾಲೇ ತದಕ್ಷ್ಣೋಶ್ಚ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ದುಗ್ಧಂ ಚಲನ್ತಮ್ ।
ತದಾ ತದ್ವಿಯೋಗಾದಿಸಮ್ಪತ್ತಿಕಾರಂ ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 5॥

ಚಲತ್ಕೌಸ್ತುಭವ್ಯಾಪ್ತವಕ್ಷಃಪ್ರದೇಶಂ ಮಹಾವೈಜಯನ್ತೀಲಸತ್ಪಾದಯುಗ್ಮಮ್ ।
ಸುಕಸ್ತೂರಿಕಾದೀಪ್ತಭಾಲಪ್ರದೇಶಂ ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 6॥

ಗವಾ ದೋಹನೇ ದೃಷ್ಟರಾಧಾಮುಖಾಬ್ಜಂ ತದಾನೀಂ ಚ ತನ್ಮೇಲನವ್ಯಗ್ರಚಿತ್ತಮ್ ।
ಸಮುತ್ಪನ್ನತನ್ಮಾನಸೈಕಾನ್ತಭಾವಂ ಭಜೇ ರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 7॥

ಅದಃ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತಃ ಪಠೇತ್ಕೃಷ್ಣಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಕಲೌ ಯಃ ಸ ಸಂಸಾರದುಃಖಾತಿರಿಕ್ತಂ ಪ್ರಯಾತ್ಯೇವ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ನಿರ್ಭಯಂ ತತ್ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಪ್ರಭುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಪ್ಣಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Shri Krishnachandra Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top