Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Krishnashtakam 3 Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍ ୩

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍ ୩ Lyrics in Oriya:

ଵସୁଦେଵସୁତଂ ଦେଵଂ କଂସଚାଣୂରମର୍ଦନମ୍
ଦେଵକୀପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୧॥

ଆତସୀପୁଷ୍ପସଂକାଶମ୍ ହାରନୂପୁରଶୋଭିତମ୍
ରତ୍ନକଣ୍କଣକେୟୂରଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୨॥

କୁଟିଲାଲକସଂୟୁକ୍ତଂ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନମ୍
ଵିଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲଧରଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୩॥

ମନ୍ଦାରଗନ୍ଧସଂୟୁକ୍ତଂ ଚାରୁହାସଂ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍
ବର୍ହିପିଞ୍ଛାଵଚୂଡାଙ୍ଗଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୪॥

ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷଂ ନୀଲଜୀମୂତସନ୍ନିଭମ୍
ୟାଦଵାନାଂ ଶିରୋରତ୍ନଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୫॥

ରୁକ୍ମିଣୀକେଳିସଂୟୁକ୍ତଂ ପୀତାଂବରସୁଶୋଭିତମ୍
ଅଵାପ୍ତତୁଲସୀଗନ୍ଧଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୬॥

ଗୋପିକାନାଂ କୁଚଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ କୁଂକୁମାଙ୍କିତଵକ୍ଷସମ୍
ଶ୍ରୀ ନିକେତଂ ମହେଷ୍ଵାସଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୭॥

ଶ୍ରୀଵତ୍ସାଙ୍କଂ ମହୋରସ୍କଂ ଵନମାଲାଵିରାଜିତମ୍
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରଂ ଦେଵଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୮॥

କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ୟଃ ପଠେତ୍ ।
କୋଟିଜନ୍ମକୃତଂ ପାପଂ ସ୍ମରଣେନ ଵିନଷ୍ୟତି ॥

॥ ଇତି କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍ ॥

Shri Krishnashtakam 3 Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍ ୩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top