Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishnashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਤਾਣ੍ਡਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼੍ਨ ਜਨ੍ਮਾਸ਼੍ਟਮੀ
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦੈਕਰਸਂ ਸਚ੍ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਂ ਸ੍ਵਯਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ।
ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਮਜਮੀਸ਼ਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਯਾਦਵਾਧੀਸ਼ਮ੍ ॥

I adore Krishna, the Supreme Person, the Unborn Lord, the Self-effulgent One, the Supreme Lord of the descendants of Yadu, Whose nature is that of existence and consciousness, and Whose essence is entirely that of eternal bliss.
From Prabodha sudhakara of shrI shankaracharya The birthday of shri Krishna is usually taken to be the Shravana Krishna Ashtami, but is sometimes assigned to the month Bhadrapada, especially in Northern India. 
According to traditional sources, the Janmashtami is observed on the day when the ashtami tithi occurs at midnight . If the ashtami tithi AND the Rohini nakshatra occur on the same day, then the observance is considered to be doubly sacred; otherwise the observance is held on the day on which the ashtami prevails at midnight.
The vrata mainly consists of fasting, spending the whole night in the worship of Krishna, reciting hymns of praise and Krishna’s pastimes, reciting prayers from the Bhagavata, offering arghya to Krishna, and the parana or the ceremonial breaking of the fast . The next day is celebrated as Krishna Jayanti.
Celebrations are held on a grand scale in all Krishna temples, especially the ones in Vrindavan, Mathura (Uttar Pradesh), Dvaraka (Gujarat), and other regionally famous temples. Although, the great Vedantin Adi shankara preached the path of knowledge (Jnana), fiercely criticizing and routing various schools of philosophy, he did not decry the path of devotion (Bhakti). On the contrary, one is able to discern from his writings that he had a soft-corner for Bhakti . shankara did not only believe in the efficacy of Bhakti in the realization of Brahman, but he also actually composed many stotras or hymns in praise of Vishnu, Shiva, Devi, Ganapati, Skanda, etc.
One such hymn is the shri Krishna Ashtaka or eight verses in praise of shri Krishna . This stotra, like many of shankara’s stotras, has a musical effect and may be easily set to music . It is, therefore, recommended that the stotra be sung, not just recited . For Lord Vishnu has promised to be present wherever His devotees sing His glories.

ਯਤ੍ਰ ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਮਦ੍ਭਕ੍ਤਾਃ ਤਤ੍ਰ ਤਿਸ਼੍ਠਾਮਿ ਨਾਰਦ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍
ਭਜੇ ਵ੍ਰਜੈਕਮਣ੍ਡਨਂ ਸਮਸ੍ਤਪਾਪਖਣ੍ਡਨਂ
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਰਂਜਨਂ ਸਦੈਵ ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨਮ੍ ।
ਸੁਪਿਚ੍ਛਗੁਚ੍ਛਮਸ੍ਤਕਂ ਸੁਨਾਦਵੇਣੁਹਸ੍ਤਕਂ
ਅਨਂਗਰਂਗਸਾਗਰਂ ਨਮਾਮਿ ਕਸ਼੍ਣਨਾਗਰਮ੍ ॥ ੧॥

I worship the naughty Krishna, the sole ornament of Vraja, Who destroys all the sins (of His devotees), Who delights the minds of His devotees, the joy of Nanda, Whose head is adorned with peacock feathers, Who holds a sweet-sounding flute in His hand, and Who is the ocean of the art of love.

ਮਨੋਜਗਰ੍ਵਮੋਚਨਂ ਵਿਸ਼ਾਲਲੋਲਲੋਚਨਂ
ਵਿਧੂਤਗੋਪਸ਼ੋਚਨਂ ਨਮਾਮਿ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਮ੍ ।
ਕਰਾਰਵਿਨ੍ਦਭੂਧਰਂ ਸ੍ਮਿਤਾਵਲੋਕਸੁਨ੍ਦਰਂ
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਮਾਨਦਾਰਣਂ ਨਮਾਮਿ ਕਸ਼੍ਣਾਵਾਰਣਮ੍ ॥ ੨॥

I bow to Krishna Who rid Kama deva of his pride, Who has beautiful, large eyes, Who takes away the sorrows of the Gopas (cowherds), the lotus-eyed One . I bow to Krishna Who lifted the (Govardhana) hill with His hand, Whose smile and glance are extremely attractive, Who destroyed the pride of Indra, and Who is like the King of elephants.

ਕਦਮ੍ਬਸੂਨਕੁਣ੍ਡਲਂ ਸੁਚਾਰੁਗਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਂ
ਵ੍ਰਜਾਂਗਨੈਕਵਲ੍ਲਭਂ ਨਮਾਮਿ ਕਸ਼੍ਣਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਯਸ਼ੋਦਯਾ ਸਮੋਦਯਾ ਸਗੋਪਯਾ ਸਨਨ੍ਦਯਾ
ਯੁਤਂ ਸੁਖੈਕਦਾਯਕਂ ਨਮਾਮਿ ਗੋਪਨਾਯਕਮ੍ ॥ ੩॥

I bow to that Krishna Who wears earrings made of Kadamba flowers, Who has beautiful cheeks, Who is the only darling of the Gopikas of Vraja, and Who is very difficult to attain (by any means other than Bhakti). I bow to Krishna Who is accompanied by Gopas (cowherds), Nanda, and an overjoyed Yashoda,Who gives (His devotees) nothing but happiness, and Who is the Lord of the Gopas.

ਸਦੈਵ ਪਾਦਪਂਕਜਂ ਮਦੀਯ ਮਾਨਸੇ ਨਿਜਂ
ਦਧਾਨਮੁਕ੍ਤਮਾਲਕਂ ਨਮਾਮਿ ਨਨ੍ਦਬਾਲਕਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਦੋਸ਼ਸ਼ੋਸ਼ਣਂ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਪੋਸ਼ਣਂ
ਸਮਸ੍ਤਗੋਪਮਾਨਸਂ ਨਮਾਮਿ ਨਨ੍ਦਲਾਲਸਮ੍ ॥ ੪॥

I bow to the son of Nanda, Who has placed His lotus feet in my mind and Who has beautiful curls of hair . I adore Krishna Who removes all defects, Who nourishes all the worlds and Who is desired by all the Gopas and Nanda.

ਭੁਵੋ ਭਰਾਵਤਾਰਕਂ ਭਵਾਬ੍ਧਿਕਰ੍ਣਧਾਰਕਂ
ਯਸ਼ੋਮਤੀਕਿਸ਼ੋਰਕਂ ਨਮਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤਚੋਰਕਮ੍ ।
ਦਗਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਭਂਗਿਨਂ ਸਦਾ ਸਦਾਲਿਸਂਗਿਨਂ
ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਨਵਂ ਨਵਂ ਨਮਾਮਿ ਨਨ੍ਦਸਮ੍ਭਵਮ੍ ॥ ੫॥

I bow to Krishna Who relieves the burden of the earth (by vanquishing innumerable demons and other evil forces), Who helps us cross the ocean of miseries, Who is the son of Yasoda, and Who steals the hearts of everyone . I bow to Nanda’s son Who has extremely attractive eyes, Who is always accompanied by saintly devotees, and Whose (pastimes and form) appear newer and newer, day by day.

ਗੁਣਾਕਰਂ ਸੁਖਾਕਰਂ ਕਪਾਕਰਂ ਕਪਾਪਰਂ
ਸੁਰਦ੍ਵਿਸ਼ਨ੍ਨਿਕਨ੍ਦਨਂ ਨਮਾਮਿ ਗੋਪਨਨ੍ਦਨਮ੍ ।
ਨਵੀਨਗੋਪਨਾਗਰਂ ਨਵੀਨਕੇਲਿਲਮ੍ਪਟਂ
ਨਮਾਮਿ ਮੇਘਸੁਨ੍ਦਰਂ ਤਡਿਤ੍ਪ੍ਰਭਾਲਸਤ੍ਪਟਮ੍ ॥ ੬॥

Krishna is the repository of all good qualities, all happiness, and grace . He destroys the enemies of the gods and delights the Gopas . I bow to the mischievous cowherd Krishna, Who is attached to His exploits, which (appear) new (every day), Who has the handsome complexion of a dark cloud, and Who wears a yellow garment (pitambara) that shines likes lightning.

ਸਮਸ੍ਤਗੋਪਨਨ੍ਦਨਂ ਹਦਮ੍ਬੁਜੈਕਮੋਦਨਂ
ਨਮਾਮਿ ਕੁਂਜਮਧ੍ਯਗਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਭਾਨੁਸ਼ੋਭਨਮ੍ ।
ਨਿਕਾਮਕਾਮਦਾਯਕਂ ਦਗਨ੍ਤਚਾਰੁਸਾਯਕਂ
ਰਸਾਲਵੇਣੁਗਾਯਕਂ ਨਮਾਮਿ ਕੁਂਜਨਾਯਕਮ੍ ॥ ੭॥

Krishna delights all the Gopas and (plays with them) in the center of the grove (kunja). He is appears as
resplendent and pleasing as the sun and causes the lotus that is the heart (of the devotee) to blossom
with joy . I bow to that Lord of the grove of creepers Who completely fulfills the desires (of the devotees), Whose beautiful glances are like arrows, and Who plays melodious tunes on the flute.

ਵਿਦਗ੍ਧਗੋਪਿਕਾਮਨੋਮਨੋਜ੍ਞਤਲ੍ਪਸ਼ਾਯਿਨਂ
ਨਮਾਮਿ ਕੁਂਜਕਾਨਨੇ ਪ੍ਰਵ੍ਰਦ੍ਧਵਨ੍ਹਿਪਾਯਿਨਮ੍ ।
ਕਿਸ਼ੋਰਕਾਨ੍ਤਿਰਂਜਿਤਂ ਦਅਗਂਜਨਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਂ
ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮੋਕ੍ਸ਼ਕਾਰਿਣਂ ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਹਾਰਿਣਮ੍ ॥ ੮॥

Krishna lies down on the bed that is the minds of the intelligent Gopis who always think of Him . I adore Him Who drank the spreading forest-fire (in order to protect the cowherd community). I bow to Krishna Who has eyes which are made attractive by His boyhood charm and a black unguent (anjan), Who liberated the elephant Gajendra (from the jaws of the crocodile), and Who is the consort of Lakshmi (shri).

ਯਦਾ ਤਦਾ ਯਥਾ ਤਥਾ ਤਥੈਵ ਕਸ਼੍ਣਸਤ੍ਕਥਾ
ਮਯਾ ਸਦੈਵ ਗੀਯਤਾਂ ਤਥਾ ਕਪਾ ਵਿਧੀਯਤਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਾਸ਼੍ਟਕਦ੍ਵਯਂ ਜਪਤ੍ਯਧੀਤ੍ਯ ਯਃ ਪੁਮਾਨ
ਭਵੇਤ੍ਸ ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨੇ ਭਵੇ ਭਵੇ ਸੁਭਕ੍ਤਿਮਾਨ ॥ ੯॥

O Lord Krishna! Please bless me so that I may sing your glories and pastimes, regardless of the position I am in. Anyone who studies or recites these two authoritative ashtakas will be blessed with devotion to Krishna in every rebirth.
Note: The two ashtakas referred to above are the shri Krishna Ashtaka and the Krishna Ashtaka.

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਂ
ਕਸ਼੍ਣਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਚ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼੍ਣਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ ॥

Shri Krishnashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top