Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Lalit Okta thotaka Ashtakam Lyrics in English

Shri Lalit Okta thotaka Ashtakam Lyrics in English

97 Views

Lalitoktatotaka Ashtakam Lyrics in English:

nayaneritamanasabhuvisikhah
sirasi pracalapracalakasikhah ।
muralidhvanibhih surabhistvarayan
pasupivirahavyasanam tirayan ॥ 1 ॥

parito jananiparitosakarah
sakhi lampatayannakhilam bhuvanam ।
tarunihrdayam karuni vidadhat
taralam sarale karalambigunah ॥ 2 ॥

divasoparame paramollasitah
kalasastani he vilasaddhasitah ।
atasikusumam vihasanmahasa
harinikulamakulayan sahasa ॥ 3 ॥

pranayipravanah subhagasravana
pracalanmakarah sasakhiprakarah ।
madayannamarirbhramayan bhramari
militah katibhih sikhinam tatabhih ॥ 4 ॥

ayamujjvalayan vrajabhusaranim
ramayan kramanairmrdubhirdharanim ।
ajire militah kalitapramade
harirudvijase tadapi pramade ॥ 5 ॥

vada ma parusam hrdaye na rusam
racaya tvamatascala vibhramatah ।
udite mihikakirane na hi ka
rabhasadayi tam bhajate dayitam ॥ 6 ॥

kalaya tvaraya vilasatsicayah
prasaratyabhito yuvatinicayah ।
nidadhati harirnayanam saranau
tava viksipa sapranayam caranau ॥ 7 ॥

iti tamupadisya tada svasakhim
lalita kila manitaya vimukhim ।
anayat prasabhadiva yam javatah
kurutat sa harirbhavikam bhavatah ॥ 8 ॥

iti sri rupagosvamiviracitastavamalayam sri lalitoktatotakastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *