Home / Ashtaka / Shri Mangirish Ashtakam Lyrics in English

Shri Mangirish Ashtakam Lyrics in English

śrīmāṅgirīśāṣṭakam Lyrics in English:

visvesvara pranata duhkhavinasakarin
sarvestapuraka paratparapapaharin ।
kundendusankhadhavalasrutigitakirte
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 1॥

gangadhara svajanapalanasokaharin
sakradisamstutaguna pramathadhinatha ।
khandendusekhara suresvara bhavyamurte
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 2॥

trailokyanatha madanantaka sulapane
papaughanasanapato paramapratapin ।
lomesavipravaradayaka kalasatro
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 3॥

bho bhutanatha bhavabhanjana sarvasaksin
mrtyunjayandhakanisudana visvarupa ।
bho sangamesvara sadasiva bhalanetra
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 4॥

ambhojasambhava-ramapati -pujitanghre
yaksendramitra karunamayakaya sambho ।
vidyanidhe varada dinajanaikabandho
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 5॥

rudraksabhusitatano mrgasavahasta
mohandhakaramihira sritabhalanetra ।
gotradharendra-tanayankita-vamabhaga
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 6॥

kailasanatha kalidosa vinasadaksa
dhatturapuspa paramapriya pancavaktra ।
srivarijaksakuladaivata kamasatro
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 7॥

yogindrahrtkamalakosa sadanivasa
jnanapradayaka saranya durantasakte ।
yajnesayajnaphaladayaka yajnamurte
bho mangirisa tava padayugam namami ॥ 8॥

ye mangirisa-carana-smarananuraktam
mangisvarastakamidam satatam pathanti ।
te'musmikam sakala saukhyamapiha bhuktva
dehantakalasamaye sivatam vrajanti ॥
॥ bho mangirisa tava padayugam namami ॥

iti srimangirisastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment