Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Mangirish Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮಾಂಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Mangirish Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮಾಂಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಮ್

37 Views

ಶ್ರೀಮಾಂಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಣತ ದುಃಖವಿನಾಶಕಾರಿನ್
ಸರ್ವೇಷ್ಟಪೂರಕ ಪರಾತ್ಪರಪಾಪಹಾರಿನ್ ।
ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಂಖಧವಲಶ್ರುತಿಗೀತಕೀರ್ತೇ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 1॥

ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಜನಪಾಲನಶೋಕಹಾರಿನ್
ಶಕ್ರಾದಿಸಂಸ್ತುತಗುಣ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ ।
ಖಂಡೇನ್ದುಶೇಖರ ಸುರೇಶ್ವರ ಭವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 2॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಮದನಾನ್ತಕ ಶೂಲಪಾಣೇ
ಪಾಪೌಘನಾಶನಪಟೋ ಪರಮಪ್ರತಾಪಿನ್ ।
ಲೋಮೇಶವಿಪ್ರವರದಾಯಕ ಕಾಲಶತ್ರೋ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 3॥

ಭೋ ಭೂತನಾಥ ಭವಭಂಜನ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿನ್
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾನ್ಧಕನಿಷೂದನ ವಿಶ್ವರೂಪ ।
ಭೋ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಭಾಲನೇತ್ರ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 4॥

ಅಮ್ಭೋಜಸಮ್ಭವ-ರಮಾಪತಿ -ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ
ಯಕ್ಷೇನ್ದ್ರಮಿತ್ರ ಕರುಣಾಮಯಕಾಯ ಶಮ್ಭೋ ।
ವಿದ್ಯಾನಿಧೇ ವರದ ದೀನಜನೈಕಬನ್ಧೋ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 5॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಿತತನೋ ಮೃಗಶಾವಹಸ್ತ
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಮಿಹಿರ ಶ್ರಿತಭಾಲನೇತ್ರ ।
ಗೋತ್ರಾಧರೇನ್ದ್ರ-ತನಯಾಂಕಿತ-ವಾಮಭಾಗ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 6॥

ಕೈಲಾಸನಾಥ ಕಲಿದೋಷ ವಿನಾಶದಕ್ಷ
ಧತ್ತೂರಪುಷ್ಪ ಪರಮಪ್ರಿಯ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ।
ಶ್ರೀವಾರಿಜಾಕ್ಷಕುಲದೈವತ ಕಾಮಶತ್ರೋ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 7॥

ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃತ್ಕಮಲಕೋಶ ಸದಾನಿವಾಸ
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣ್ಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತೇ ।
ಯಜ್ಞೇಶಯಜ್ಞಫಲದಾಯಕ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತೇ
ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥ 8॥

ಯೇ ಮಾಂಗಿರೀಶ-ಚರಣ-ಸ್ಮರಣಾನುರಕ್ತಾಂ
ಮಾಂಗೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸತತಂ ಪಠನ್ತಿ ।
ತೇಽಮುಷ್ಮಿಕಂ ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯಮಪೀಹ ಭುಕ್ತ್ವಾ
ದೇಹಾನ್ತಕಾಲಸಮಯೇ ಶಿವತಾಂ ವ್ರಜನ್ತಿ ॥
॥ ಭೋ ಮಾಂಗಿರೀಶ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾಂಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *