Home / Ashtaka / Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in English

Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in English

śrīmātṛpadapaṅkajāṣṭakam Lyrics in English:

matastvatpadapankajam kalyatam ceto'mbuje santatam
manathambujasambhavadritanayakantaih samaradhitam ।
vanchapurananirjitamaramahirudgarvasarvasvakam
vacah suktisudharasadravamuco niryanti vaktrodarat ॥ 1॥

matastvatpadapankajam munimanahkasaravasadaram
mayamohamahandhakaramihiram manatigaprabhavam ।
matangabhimatim svakiyagamanairnirmulayatkautuka-
dvande'mandatapahphalapyanamanastotrarcanaprakramam ॥ 2॥

matastvatpadapankajam pranamatamanandavarannidhe
rakasaradapurnacandranikaram kamahipaksisvaram ।
vrndam pranabhrtam svanama vadatamatyadaratsatvaram
sadbhasasaridisvaram pratidadhatsanmaturarcyam bhaje ॥ 3॥

kamam phalatale duraksaratatirdaivi mamastam na bhi-
rmatastvatpadapankajottharajasa lumpami tam niscitam ।
markandeyamuniryatha bhavapadambhojarcanaprabhavat
kalam tadvadaham caturmukhamukhambhojatasuryaprabhe ॥ 4॥

papani prasamam nayasu mamatam dehendriyapranagam
kamadinapi vairino drdhataranmoksadhvavighnapradan ।
snigdhanposaya santatam samadamadhyanadimanmodato
matastvatpadapankajam hrdi sada kurve giram devate ॥ 5॥

matastvatpadapankajasya manasa vaca kriyato'pi va
ye kurvanti mudanvaham bahuvidhairdivyaih sumairarcanam ।
sighram te prabhavanti bhumipatayo nindanti ca svasriya
jambharatimapi dhruvam satamakhikasṭaptanakasriyam ॥ 6॥

matastvatpadapakajam sirasi ye padmaṭavimadhyata-
scandrabham pravicintayanti purusah piyusavarsyanyaham ।
te mrtyum pravijitya rogarahitah samyagdrdhangasciram
jivantyeva mrnalakomalavapusmantah surupa bhuvi ॥ 7॥

matastvatpadapankajam hrdi muda dhyayanti ye manavah
saccidrupamasesavedasirasam tatparyagamyam muhuh ।
atyage'pi tanorakhandaparamanandam vahantah sada
sarvam visvamidam vinasi tarasa pasyanti te purusah ॥ 8॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam srimatrpadapankajasṭakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts