Ashtaka

Shri Minakshi Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಮಾಧುರ್ಯೇ ಮಹಿಮೇ ಮಹಾಗಿರಿಸುತೇ ಮಲ್ಲಾದಿ ಸಂಹಾರಿಣಿ
ಮೂಲಾಧಾರಕೃತೇ ಮಹಾಮರಕತೇ ಶೋಭೇ ಮಹಾಸುನ್ದರಿ ।
ಮಾತಂಗಿ ಮಹಿಮೇ ಮಹಾಸುರವಧೇ ಮನ್ತ್ರೋತ್ತಮೇ ಮಾಧವಿ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 1॥

ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣೇ ನವಗಣೇ ಶೋಭೇ ಮಹಾಸುನ್ತರಿ
ನಿತ್ಯಾನನ್ದವರೇ ನಿರೂಪಣಗುಣೇ ನಿಮ್ನೋನ್ನತೇ ಪಂಕಜೇ ।
ನಾಟ್ಯೇ ನಾಟಕವೇಷಧಾರಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾದೇ ಕಾಲನರ್ತಕಿ(?)
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 2॥

ಕಾಮಕ್ರೋಧನಿವಾರಣೇ ಕರುಣಾಲಯೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಸನ್ಮತೇ
ಕಾರುಣ್ಯಾಕೃತಿಕೇ ಕಿರಾತವರದೇ ಕಂ ಗಂ ಕ ಬೀಜಾಂಕುರೇ ।
ಕಾಮಾರ್ಥಂ ತವ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವತ್ಸನ್ನಿಧೌ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 3॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಾನ್ತಗತೇ ಷಡಾನನವರೇ ಷಡ್ಬೀಜರಕ್ಷಾಂಕುರೇ
ಷೋಡಾಧಾರಕಲೇ ಷಡಕ್ಷರಿ ಶಿವೇ ಕ್ಷೋಣೀ ಮಹಾಕ್ಷೀಯತೇ ।
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯಂ ಜನನಿ ಕ್ಷಮಾ ರಮ ಶಿವೇ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯಾನ್ತರೇ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 4॥

ವಾಮೇ ನೀಲದಲಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಪರಸಿಕೇ ಬಾಲೇ ಮಹಾಕುಂಕುಮೇ
ಅನ್ಯೇ ಪಾಣಿವರಾಬ್ಜಭಕ್ತಜನನಿ ನಿತ್ಯಂ ಪರಶ್ರೇಯಸಿ ।
ಬಾಲೇ ಬನ್ಧುವರಾಂಗಿಣಿ ಬಹುವಿಧೇ ಭೂಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣಿ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 5॥

ರಾಗಸ್ತೋತ್ರವಿಚಾರವೇದವಿಭವೇ ರಮ್ಯೇ ರತೋಲ್ಲಾಸಿನಿ
ರಾಜೀವೇಕ್ಷಣಿ ರಾಜ ರಾಂಗಣರಣೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜೇಶ್ವರಿ ।
ರಾಜ್ಞಿ ರಾಜಸಸತ್ತ್ವತಾಮಸಗುಣೇ ರಾಧೇ ರಮಾಸೋದರಿ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 6॥

ಸಾರಾಸ್ಯೇ ಸರಸೀರುಹಸ್ಯ ಜನನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನೇಕ್ಷಣಿ
ಸಾಮ್ಯಾಸಾಮ್ಯ ಚಾಷ್ಟಕಲಾಸುಖವನೇ ಸಾನ್ದೀಪನೀಸೇವಿತೇ ।
ಸತ್ಯಾನನ್ದಸುಧೇ ಚ ಸುನ್ದರಫಲೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಚಕ್ರಾನ್ತರೇ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 7॥

ಕರ್ಪೂರಾರುಣಕುಂಕುಮಾರ್ಚಿತಪದೇ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶೋಭೇ ಶಿವೇ
ಗಾಯತ್ರಿ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷವಿನುತೇ ಕನ್ದರ್ಪಕಾನ್ತಿಪ್ರದೇ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾಷ್ಟಸುರಾರ್ಚಿತೇ ಸುಕವಿತೇ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೇ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಿಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ರಾಜಪೂಜಿತ ಶ್ರೀಕುಲನ್ತಯಾನನ್ದ(ಬಾಲಾನನ್ದ)ಸ್ವಾಮಿನಾ ವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।