Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Mukundaraya Ashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦରାୟାଷ୍ଟକମ୍

Shri Mukundaraya Ashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦରାୟାଷ୍ଟକମ୍

83 Views

ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦରାୟାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

(ରାମକଲୀ-ଗଣେଶ ଗୀୟତେ)
ଵନିତୋପହାସନୃତ୍ୟତ୍ସ୍ମିତଵଦନାନନ୍ଦଜୋଷତୋଷଦାୟିନ୍ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ମୁକୁନ୍ଦରାୟ ତ୍ଵୟ୍ୟାସକ୍ତଂ ମନୋ ମେଽସ୍ତୁ ॥ ୧॥

ମଣିମୟନନ୍ଦାଵାସେ କୁମାରିକାଵୃନ୍ଦଶୋଭିସଦ୍ଧାସ୍ୟେ ।
ନଵନୀତଲୋଭିତାସ୍ୟେ (ସତତଂ ତ୍ଵୟି ହରୌ) ମତିର୍ମେଽସ୍ତୁ ॥ ୨॥

ପରିଧୃତହୀରକହାରଂ ଵ୍ରଜାଙ୍ଗନାଦର୍ଶନୀୟକୌମାରମ୍ ।
କୃତଗୋପୁଚ୍ଛଵିହାରଂ ଜିତମାରଂ ପ୍ରଣୌମି ହୃତ୍ସାରମ୍ ॥ ୩॥

ସକଲୋପନିଷତ୍ସାରଂ ସ୍ଵାନନ୍ଦାପ୍ରାକୃତାକାରମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ନନ୍ଦକୁମାରଂ ଵାରଂ ଵାରଂ ସ୍ଵଦାତାରମ୍ ॥ ୪॥

କିଙ୍କଣୀନୂପୁରରଣିତଂ (ସତତଂ) ସିଂହାଵଲୋକନଂ କର୍ତ୍ରେ ।
ଵ୍ରଜଜନମାନସହର୍ତ୍ରେ ନିଜାର୍ତିହର୍ତ୍ରେ ନମସ୍କୁର୍ମଃ ॥ ୫॥

ଅଲକସମାଵୃତଵଦନଂ ସୁକୁନ୍ଦକଲିକାସୁଶୋଭିତଂ ସ୍ଵାସ୍ୟମ୍ ।
ଗୋପୟୁଵତୀରତିସଦନଂ ଜିତମଦନଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ ନୌମି ॥ ୬॥

ଵ୍ରଜକର୍ଦମଲିପ୍ତାଙ୍ଗଂ କରଧୃତନଵନୀତମୋହିତାନଙ୍ଗମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଲୋଲଵିଲୋଚନାସକ୍ତାଙ୍ଗନାସଙ୍ଗମ୍ ॥ ୭॥

ନର୍ତନଲୀଲାକରଣଂ ମନୋହରଣଂ ଵପୁଷା ନନ୍ଦଵିସ୍ତରଣମ୍ ।
ସେଵକଜନଭଵତରଣଂ ୟାମି ତମହଂ ସଦୈଵ ଶରଣମ୍ ॥ ୮॥

ତଵ ଲୀଲାରସଲୁବ୍ଧାଃ ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦରାୟାଷ୍ଟକଂ ପ୍ରେଷ୍ଣା ।
ସାଧନଜାଲସହସ୍ରଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵାଜସ୍ରଂ ପଠଧ୍ଵଂ ଵୈ ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ୟଦୁନାଥକୁଲୋଦ୍ଭଵଶ୍ରୀଗୋପାଲାତ୍ମଜଶ୍ରୀଗିରଧରେଣଵିରଚିତଂ
ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦରାୟାଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *