Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Navanita Priya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਅਲਕਾਵਤਲਸਦਲਿਕੇ ਵਿਰਚਿਤਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਤਿਲਕੇ ।
ਚਪਲਯਸ਼ੋਦਾਬਾਲੇ ਸ਼ੋਭਿਤਭਾਲੇ ਮਤਿਰ੍ਮੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੧॥

ਮੁਖਰਿਤਨੂਪੁਰਚਰਣੇ ਕਟਿਬਦ੍ਧਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਘਣ੍ਟਿਕਾਵਰਣੇ ।
ਦ੍ਵੀਪਿਕਰਜਕਤਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਹਦਯੇ ਮਤਿਰ੍ਮੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੨॥

ਕਰਧਤਨਵਨਵਨੀਤੇ ਹਿਤਕਤਜਨਨੀਵਿਭੀਸ਼ਿਕਾਭਿਤੇ ।
ਰਤਿਮੁਦ੍ਵਹਤਾਚ੍ਚੇਤੋ ਗੋਪੀਭਿਰ੍ਵਸ਼੍ਯਤਾਂ ਨੀਤੇ ॥ ੩॥

ਬਾਲਦਸ਼ਾਮਤਿਮੁਗ੍ਧੇ ਚੋਰਿਤਦੁਗ੍ਧੇ ਵ੍ਰਜਾਙ੍ਗਨਾਭਵਨਾਤ੍ ।
ਤਦੁਪਾਲਮ੍ਭਵਚੋਭਯਵਿਭ੍ਰਮਨਯਨੇ ਮਤਿਰ੍ਮੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੪॥

ਵ੍ਰਜਕਰ੍ਦਮਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੇ ਸ੍ਵਰੂਪਸੁਸ਼ਮਾਜਿਤਾਨਙ੍ਗੇ ।
ਕਤਨਨ੍ਦਾਙ੍ਗਣਰਿਙ੍ਗਣ ਵਿਵਿਧਵਿਹਾਰੇ ਮਤਿਰ੍ਮੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੫॥

ਕਰਵਰਧਤਲਘੁਲਕੁਟੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰਮਾਯੂਰਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਮੁਕੁਟੇ ।
ਨਾਸਾਗਤਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿਜਟਿਤਵਿਭੂਸ਼ੇ ਮਤਿਰ੍ਮੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੬॥

ਅਭਿਨਨ੍ਦਨਕਤਨਤ੍ਯੇ ਵਿਰਚਿਤਨਿਜਗੋਪਿਕਾਕਤ੍ਯੇ ।
ਆਨਨ੍ਦਿਤਨਿਜਭਤ੍ਯੇ ਪ੍ਰਹਸਨਮੁਦਿਤੇ ਮਤਿਰ੍ਮੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੭॥

ਕਾਮਾਦਪਿ ਕਮਨੀਯੇ ਨਮਨੀਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਦ੍ਯੈਃ ।
ਨਿਃਸਾਧਵਭਜਨੀਯੇ ਭਾਵਤਨੌ ਮੇ ਮਤਿਰ੍ਭੂਯਾਤ੍ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਦਾਸਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Shri Navanita Priya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top