Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Nrisimha Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ 3

Shri Nrisimha Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ 3

176 Views

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ 3 Lyrics in Kannada:

ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಾನ್ತಗೋಚರಮ್ ।
ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ಪದಮ್ ॥

ನೀಲಾಂ ರಮಾಂ ಚ ಪರಿಭೂಯ ಕೃಪಾರಸೇನ
ಸ್ತಮ್ಭಂ ಸ್ವಶಕ್ತಿಮನಘಾಂ ವಿನಿಧಾಯ ದೇವೀಮ್ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದರಕ್ಷಣವಿಧಾಯವತೀ ಕೃಪಾ ತೇ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 1॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವನಿಕರಸ್ಯ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತರತ್ನಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿತಪಾದಪದ್ಮ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲಘನಗರ್ಜನತುಲ್ಯನಾದ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 2॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಈಡ್ಯ ಪ್ರಲಯಾರ್ಕಸಮಾನವಕ್ತ್ರ
ಹುಂಕಾರನಿರ್ಜಿತನಿಶಾಚರವೃನ್ದನಾಥ ।
ಶ್ರೀನಾರದಾದಿಮುನಿಸಂಘಸುಗೀಯಮಾನ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 3॥

ರಾತ್ರಿಂಚರಾದ್ರಿಜಠರಾತ್ಪರಿಸ್ರಂಸ್ಯಮಾನಂ
ರಕ್ತಂ ನಿಪೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಸಾನ್ತ್ರಮಾಲ ।
ವಿದ್ರಾವಿತಾಖಿಲಾಸುರೋಗ್ರನೃಸಿಂಹರೂಪ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 4॥

ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಯೋಗಪರೀರಕ್ಷಕ ದೇವದೇವ
ದೀನಾರ್ತಿಹರಿ ವಿಭವಾಗಮಗೀಯಮಾನ ।
ಮಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದೀನಮಶರಣ್ಯಮಗಣ್ಯಶೀಲ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 5॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದಶೋಕವಿನಿವಾರಣ ಭದ್ರಸಿಂಹ
ನಕ್ತಂಚರೇನ್ದ್ರ ಮದಖಂಡನ ವೀರಸಿಂಹ ।
ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವಜನಸನ್ನುತಪಾದಪದ್ಮ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 6॥

ತಾಪತ್ರಯಾಬ್ಧಿಪರಿಶೋಷಣಬಾಡವಾಗ್ನೇ
ತಾರಾಧಿಪಪ್ರತಿನಿಭಾನನ ದಾನವಾರೇ ।
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜವರದಾಖಿಲಲೋಕನಾಥ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 7॥

ಜ್ಞಾನೇನ ಕೇಚಿದವಲಮ್ಬ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಂ ತೇ
ಕೇಚಿತ್ಸುಕರ್ಮನಿಕರೇಣ ಪರೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಮುಕ್ತಿಂ ಗತಾಃ ಖಲು ಜನಾ ಕೃಪಯಾ ಮುರಾರೇ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ ॥ 8॥

ನಮಸ್ತೇ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುವೈರಿಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ದುಃಖಹಾರಿಣೇ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *