Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Parasurama Ashtakam 1 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶುಭ್ರದೇಹಂ ಸದಾ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಮ್
ಭಕ್ತಪಾಲಂ ಕೃಪಾಲುಂ ಕೃಪಾವಾರಿಧಿಮ್
ವಿಪ್ರವಂಶಾವತಂಸಂ ಧನುರ್ಧಾರಿಣಮ್
ಭವ್ಯಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಕಲಾಕಾರಿಣಮ್
ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಕುಠಾರಂ ಮಹಾತೀಕ್ಷ್ಣಕಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 1॥

ಸೌಮ್ಯರುಪಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಸುರೈರ್ವನ್ದಿತಮ್
ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತೇ ಸುಸ್ಥಿರಮ್
ಪೂರ್ಣತೇಜಸ್ವಿನಂ ಯೋಗಯೋಗೀಶ್ವರಮ್
ಪಾಪಸನ್ತಾಪರೋಗಾದಿಸಂಹಾರಿಣಮ್
ದಿವ್ಯಭವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 2॥

ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಭುವೋ
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನದಾತಾ ಪ್ರದಾತಾ ಸುಖಮ್
ವಿಶ್ವಧಾತಾ ಸುತ್ರಾತಾಽಖಿಲಂ ವಿಷ್ಟಪಮ್
ತತ್ವಜ್ಞಾತಾ ಸದಾ ಪಾತು ಮಾಮ್ ನಿರ್ಬಲಮ್
ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಿಶಾನಾಥಭಾಸಂ ವಿಭುಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 3॥

ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಾವಾಗ್ನಯೇ ತೋಯದಮ್
ಬುದ್ಧಿಜಾಡ್ಯಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚೈತನ್ಯದಮ್
ವಿತ್ತಮೈಶ್ವರ್ಯದಾನಾಯ ವಿತ್ತೇಶ್ವರಮ್
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಮ್
ಮಂಗಲಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಜಗತ್ಪಾಲಕಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 4॥

ಯಶ್ಚ ಹನ್ತಾ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನಂ ಹೈಹಯಮ್
ತ್ರೈಗುಣಂ ಸಪ್ತಕೃತ್ವಾ ಮಹಾಕ್ರೋಧನೈಃ
ದುಷ್ಟಶೂನ್ಯಾ ಧರಾ ಯೇನ ಸತ್ಯಂ ಕೃತಾ
ದಿವ್ಯದೇಹಂ ದಯಾದಾನದೇವಂ ಭಜೇ
ಘೋರರೂಪಂ ಮಹಾತೇಜಸಂ ವೀರಕಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 5॥

ಮಾರಯಿತ್ವಾ ಮಹಾದುಷ್ಟ ಭೂಪಾಲಕಾನ್
ಯೇನ ಶೋಣೇನ ಕುಂಡೇಕೃತಂ ತರ್ಪಣಮ್
ಯೇನ ಶೋಣೀಕೃತಾ ಶೋಣನಾಮ್ನೀ ನದೀ
ಸ್ವಸ್ಯ ದೇಶಸ್ಯ ಮೂಢಾ ಹತಾಃ ದ್ರೋಹಿಣಃ
ಸ್ವಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಶುದ್ಧಿಃಕೃತಾ ಶೋಭನಾ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 6॥

ದೀನತ್ರಾತಾ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ಪಾಲಕ!
ರಕ್ಷ ಸಂಸಾರರಕ್ಷಾವಿಧೌ ದಕ್ಷಕ!
ದೇಹಿ ಸಂಮೋಹನೀ ಭಾವಿನೀ ಪಾವನೀ
ಸ್ವೀಯ ಪಾದಾರವಿನ್ದಸ್ಯ ಸೇವಾ ಪರಾ
ಪೂರ್ಣಮಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಪರಂ ಮಂಜುಲಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಯೇ ಜಯೋದ್ಘೋಷಕಾಃ ಪಾದಸಮ್ಪೂಜಕಾಃ
ಸತ್ವರಂ ವಾಂಛಿತಂ ತೇ ಲಭನ್ತೇ ನರಾಃ
ದೇಹಗೇಹಾದಿಸೌಖ್ಯಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೈ
ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತಥಾನ್ತೇ ಪ್ರಿಯಂ ಯಾನ್ತಿ ತೇ
ಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಕಂ ವಿಶ್ವಸಮ್ಪಾಲಕಮ್
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Shri Parasurama Ashtakam 1 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top