Home / Ashtaka / Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in English

Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in English

śrīparaśurāmāṣṭakam 2 Lyrics in English:

acarya radhesyama avasthi ``rasendu'' krtam

srimadbhagavatparasuramaya namah ।

vipravamsavatamsam sada naumyaham
renukanandanam jamadagne prabho ।
drohakrodhagni vaikastatam lopakam
renukanandanam vandate sarvada ॥ 1॥

ksatradustantakam vai karasyam dhanum
rajateyasya haste kutharam prabho ।
phullaraktabja netram sada bhasvaram
renukanandanam vandate sarvada ॥ 2॥

tejasam subhradeham visalau karau
svetayajnopavitam sadadharakam ।
divyabhale tripundram jatajuvaram
renukanandanam vandate sarvada ॥ 3॥

bhaktapalam krpalam krpasagaram
raudrarupam karalam suraih vanditaih ।
janmato brahmacari vratidharakah
renukanandanam vandate sarvada ॥ 4॥

jnanavijnanasaktisca bhandarakah
vedayuddhesu vidyasu parangatah ।
vasamahendrasaile sivaradhakah
renukanandanam vandate sarvada ॥ 5॥

jnanadata vidhata sada bhutale
papasantapakastadi samharakah ।
divyabhavyatmakam purnam yogisvaram
renukanandanam vandate sarvada ॥ 6॥

artaduhkhadikanam sadaraksakah
bhitadaityadikanam sada nasakah ।
tringunah saptakrtvatubhurdattakah
renukanandanam vandate sarvada ॥ 7॥

silakarunyarupam dayasagaram
bhaktidam kirtidam santidam moksadam ।
visvamayaparam bhaktasamraksakam
renukanandanam vandate sarvada ॥ 8॥

bhargavasyastakam nityam pratah sayam pathennarah ।
tasya sarvabhayam nasti bhargavasya prasadatah ॥

iti acarya radhesyama avasthi ``rasendu'' krtam
sriparasuramastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts