Ashtaka

Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਪਰਸ਼ੁਰਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਸ਼੍ਰੀਪਰਸ਼ੁਰਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi:

ਆਚਾਰ੍ਯ ਰਾਧੇਸ਼੍ਯਾਮ ਅਵਸ੍ਥੀ “ਰਸੇਨ੍ਦੁ” ਕਤਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਗਵਤ੍ਪਰਸ਼ੁਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।

ਵਿਪ੍ਰਵਂਸ਼ਾਵਤਂਸ਼ਂ ਸਦਾ ਨੌਮ੍ਯਹਂ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਜਾਮਦਗ੍ਨੇ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਦ੍ਰੋਹਕ੍ਰੋਧਾਗ੍ਨਿ ਵੈਕਸ਼੍ਟਤਾਂ ਲੋਪਕਂ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੧॥

ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਦੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਂ ਵੈ ਕਰਸ੍ਯਂ ਧਨੁਂ
ਰਾਜਤੇਯਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਕੁਠਾਰਂ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਫੁਲ੍ਲਰਕ੍ਤਾਬ੍ਜ ਨੇਤ੍ਰਂ ਸਦਾ ਭਾਸ੍ਵਰਂ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੨॥

ਤੇਜਸਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਦੇਹਂ ਵਿਸ਼ਾਲੌ ਕਰੌ
ਸ਼੍ਵੇਤਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਂ ਸਦਾਧਾਰਕਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਭਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਂ ਜਟਾਜੂਵਰਂ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੩॥

ਭਕ੍ਤਪਾਲਂ ਕਪਾਲਂ ਕਪਾਸਾਗਰਂ
ਰੌਦ੍ਰਰੂਪਂ ਕਰਾਲਂ ਸੁਰੈਃ ਵਨ੍ਦਿਤੈਃ ।
ਜਨ੍ਮਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਵ੍ਰਤੀਧਾਰਕਃ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੪॥

ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਭਣ੍ਡਾਰਕਃ
ਵੇਦਯੁਦ੍ਧੇਸ਼ੁ ਵਿਦ੍ਯਾਸੁ ਪਾਰਙ੍ਗਤਃ ।
ਵਾਸਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੈਲੇ ਸ਼ਿਵਾਰਾਧਕਃ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੫॥

ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਸਦਾ ਭੂਤਲੇ
ਪਾਪਸਨ੍ਤਾਪਕਸ਼੍ਟਾਦਿ ਸਂਹਾਰਕਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਭਵ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਪੂਰ੍ਣਂ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਂ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੬॥

ਆਰ੍ਤਦੁਃਖਾਦਿਕਾਨਾਂ ਸਦਾਰਕ੍ਸ਼ਕਃ
ਭੀਤਦੈਤ੍ਯਾਦਿਕਾਨਾਂ ਸਦਾ ਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਤ੍ਰੀਨ੍ਗੁਣਃ ਸਪ੍ਤਕਤ੍ਵਾਤੁਭੂਰ੍ਦਤ੍ਤਕਃ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੭॥

ਸ਼ੀਲਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਂ ਦਯਾਸਾਗਰਂ
ਭਕ੍ਤਿਦਂ ਕੀਰ੍ਤਿਦਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਯਾਪਰਂ ਭਕ੍ਤਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕਂ
ਰੇਣੁਕਾਨਨ੍ਦਨਂ ਵਨ੍ਦਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੮॥

ਭਾਰ੍ਗਵਸ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਸਾਯਂ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਭਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਭਾਰ੍ਗਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥

ਇਤਿ ਆਚਾਰ੍ਯ ਰਾਧੇਸ਼੍ਯਾਮ ਅਵਸ੍ਥੀ “ਰਸੇਨ੍ਦੁ” ਕਤਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਪਰਸ਼ੁਰਾਮਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥