Ashtaka

Shri Parvatyashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਮਹਾਰਜਤਚੇਲਯਾ ਮਹਿਤਮਲ੍ਲਿਕਾਮਾਲਯਾ
ਤੁਲਾਰਹਿਤਫਾਲਯਾ ਤੁਲਿਤਵਾਰਿਭਜ੍ਜਾਲਯਾ ।
ਸ਼ਿਵਾਭਿਮਤਸ਼ੀਲਯਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਭਾਨੁਚੂਡਾਲਯਾ
ਮਹੀਧ੍ਰਵਰਬਾਲਯਾ ਮਮ ਹਤਂ ਮਨੋ ਲੀਲਯਾ ॥ ੧॥

ਨਮਜ੍ਜਨਭਵਾਨ੍ਤਯਾ ਨਲਿਨਸ਼ੋਭਿਨੇਤ੍ਰਾਨ੍ਤਯਾ
ਨਿਰੀਤਿਕਦੁਦਨ੍ਤਯਾ ਨਿਜਨਿਵਾਸਵੇਦਾਨ੍ਤਯਾ ।
ਲਸਚ੍ਛੁਕਸ਼ਕੁਨ੍ਤਯਾ ਲਲਿਤਕੁਨ੍ਦਜਿਦ੍ਦਨ੍ਤਯਾ
ਮਨੋ ਮਮ ਹਤਂ ਤਯਾ ਮਨਸਿਜਾਨ੍ਤਕਤ੍ਕਾਨ੍ਤਯਾ ॥ ੨॥

ਸੁਰ੍ਵਰ੍ਣਸੁਮਨਾਸਯਾ ਸੁਰਮਹੀਧਰਾਵਾਸਯਾ
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੁਚਿਹਾਸਯਾ ਸ਼ਰਬਿਸ਼ਕ੍ਤਬਾਣਾਸਯਾ ।
ਕਪਾਕਲਿਤਦਾਸਯਾ ਕਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੋਲ੍ਲਾਸਯਾ
ਵਿਭਿਨ੍ਨਪੁਰਸ਼ਾਸਯਾ ਵਿਵਸ਼ਿਤੋऽਹਮਤ੍ਰਾਸਯਾ ॥ ੩॥

ਕਚਾਲਿਜਿਤਭਙ੍ਗਯਾ ਕਮਲਜਿਤ੍ਤ੍ਵਰਾਪਾਙ੍ਗਯਾ
ਕੁਤੂਹਲਿਕੁਰਙ੍ਗਯਾ ਕੁਚਯੁਗੇ ਮਹਾਤੁਙ੍ਗਯਾ ।
ਕਨਦ੍ਰੁਚਿਤਰਙ੍ਗਯਾ ਕਲਿਤਵਿਦ੍ਵਿਸ਼ਦ੍ਭਙ੍ਗਯਾ
ਪ੍ਰਸਕ੍ਤਹਰਸਙ੍ਗਯਾ ਪਰਵਸ਼ੋऽਸ੍ਮਿ ਵਾਮਾਙ੍ਗਯਾ ॥ ੪॥

ਵਤਂਸਿਤਕਦਮ੍ਬਯਾ ਵਦਨਲੋਭਿਲੋਲਮ੍ਬਯਾ
ਕਰਾਦਤਕਲਮ੍ਬਯਾ ਕ੍ਰਮਵਿਧੂਤਕਾਦਮ੍ਬਯਾ ।
ਪ੍ਰਣਮ੍ਰਧਤਸ਼ਮ੍ਬਯਾ ਪ੍ਰਕਟਿਤਾਖਿਲਲਮ੍ਬਯਾ
ਹਤੋऽਸ੍ਮਿ ਜਗਦਮ੍ਬਯਾ ਹਤਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਭਦ੍ਬਿਮ੍ਬਯਾ ॥ ੫॥

ਜਨੀਲਸਦਹਾਰ੍ਯਯਾ ਜਨਿਮਤਾਂ ਮਨੋਧਾਰ੍ਯਯਾ
ਸੁਰਾਰਿਵਧਕਾਰ੍ਯਯਾ ਸੁਕਤਿਵੈਦਿਤੌਦਾਰ੍ਯਯਾ ।
ਪਰਿਤ੍ਰਯਿਵਿਚਾਰ੍ਯਯਾ ਪ੍ਰਿਯਕਵਕ੍ਸ਼ਭੂਚਰ੍ਯਯਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਹਦਾਰ੍ਯਯਾ ਪਸ਼ੁਪਤੇਰਹਂ ਭਾਰ੍ਯਯਾ ॥ ੬॥

ਪ੍ਰਣਮ੍ਰਸੁਰਵਰ੍ਗਯਾ ਪ੍ਰਕਟਿਤਾਤ੍ਮਭੂਸਰ੍ਗਯਾ
ਸ੍ਤੁਵਾਨਮੁਨਿਗਰ੍ਗਯਾ ਸ੍ਤੁਤਿਕਦਰ੍ਪਿਤਸ੍ਵਰ੍ਗਯਾ ।
ਹਿਮਾਦ੍ਰਿਕੁਲਨਿਰ੍ਗਯਾ ਹਿਤਤਰਤ੍ਨਯੀਮਾਰ੍ਗਯਾ
ਮਦਾਕੁਲਿਤਭਰ੍ਗਯਾ ਮਨਸਿ ਮੇ ਸ੍ਥਿਤਂ ਦੁਰ੍ਗਯਾ ॥ ੭॥

ਪੁਰੋ ਨਟਿਤਰਮ੍ਭਯਾ ਪੁਰਹਰੇ ਸ੍ਥਿਤਾਰਮ੍ਭਯਾ
ਸਮਗ੍ਰਕੁਚਕੁਮ੍ਭਯਾ ਸਕਲਵਨ੍ਦ੍ਯਵਾਗ੍ਗੁਮ੍ਭਯਾ ।
ਸ਼ਰਾਹਤਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਯਾ ਸ਼ਮਿਤਦੁਰ੍ਜਨੋਜ੍ਜਮ੍ਭਯਾ
ਭਵਾਮ੍ਯਹਮਦਮ੍ਭਯਾ ਪਰਵਸ਼ੋ ਗਣੇਡ੍ਡਿਮ੍ਭਯਾ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥