Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in English

śrīpītāmbarāṣṭakam Lyrics in English:

jneyam nityam visuddham yadapi nutisatairbodhitam vedavakyaih
saccidrupam prasannam vilasitamakhilam saktirupena jnatum ।
sakyam caitam prajustam bhavavilayakarim suddhasamvitsvarupam
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 1॥

gaurabham subhradeham danujakulaharam brahmarupam turiyam
vajram pasam ca jihvamasurabhayakarim lauhabaddham gadakhyam ।
hastairnityam vahantim dvijavaramukutam svarnasimhasanastham
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 2॥

kaurmarupam vidhatrim krtayugasamaye stabdharupam sthirakhyam
haridre divyadeham vibudhagananutam visnuna vanditam tam ।
anarcuh skandamukhyah smaraharamahilam tarake samvivrddhe
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 3॥

adhare tatvarupam tribalayasahitam yogivrndaih sudhyeyam
pitam rudrena sardha ratirasaniratam cintayitva manojnam ।
gadyam padyam labhante navarasabharitam sandracandramsuvarna
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 4॥

mayabijam mahogram pasujabhayaharam bhumiyuktam japanti
putraih pautraih sametah pranihitamanasah prapya bhogan samastan ।
labdhva cante vimoksam vigatabhavabhaya modamana bhavanti
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 5॥

dhyanam matastvadiyam japamanusatatam mantrarajasya nityam dustaih
krtya svarupa balaga iti krta asu santim prayanti ।
tasmadakhyam tvadiyam dvibhujaparinatamugravesam subhimam
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 6॥

japtva bijam tvadiyam yadi tava sujano yati vidvesimadhye
rupam drstva tadiyam ripujanasakalah stambhanam yati sighram ।
garvi sarvatvameti sravanapathagate namavarne tvadiye
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 7॥

brahma visnurmaheso japati tava manum bhavayuktam mahesi!
labdhva kamam svarupam samarasanirata divyabhavam bhajante ।
tamevaham bhavanim bhavasukhavirato bhavayuktam smarami
namna pitambaradhyam satatasukhakarim naumi nityam prasannam ॥ 8॥

dhanyaste bhaktiyuktah satatajapapara hinavarne’pi jata
vaimukhye lagnacitta yadapi kulapara no prasasyah kadacit ।
ittham sancintya matah । pratidinamamalam namarupam tvadiyam
sarva santyajya nityam satatabhayahare! kirtaye sarvada’ham ॥ 9॥

stotrena’nena devesi! krpam krtva mamopari ।
bagalamukhi! me citte vasam kuru sadasive! ॥ 10॥

yah kascit prapathennityam pratarutthaya bhaktitah ।
tasya pitambara devi sighram tustim samesyati ॥ 11॥

prayato dhyanasamyukto japante yah pathet sudhih ।
dhanadhanyadisampannah sannidhyam prapnuyad drutam ॥ 12॥

Om̃ iti sripitambarastakam samaptama ।

idam sripitambarastakam sriparamahamsaparivrajakacaryavaryaih
srisvami padairakari tesam subhapreranaya datiyanagarasya
srivanakhandesvarasya sannidhau sripitambarabhagavatyah
sthapanam jyesthakrsnasya pancabhyam tithau samvat 1992
vaikrame guruvasare mahata samarohana jatam । asmin varse 1997
vaisakhamasasya suklasasthyam pancamakavi namani parvatasikhare
sritarabhagavatyah pithasthanamapi tesamevanugrahena sthapitamabhut,
tadavasare sritarakarpurastotrasya vyakhyam kartum taireva paramanugrahah
pradarsi । pithadvayasya’yameva pustakarupah saṅksiptaparicayah ।

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top