Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീപീതാംബരാഷ്ടകം

ശ്രീപീതാംബരാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

ജ്ഞേയം നിത്യം വിശുദ്ധം യദപി നുതിശതൈര്‍ബോധിതം വേദവാക്യൈഃ
സച്ചിദ്രൂപം പ്രസന്നം വിലസിതമഖിലം ശക്തിരൂപേണ ജ്ഞാതും ।
ശക്യം ചൈതാം പ്രജുഷ്ടാം ഭവവിലയകരീം ശുദ്ധസംവിത്സ്വരൂപാം
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 1॥

ഗൌരാഭാം ശുഭ്രദേഹാം ദനുജകുലഹരാം ബ്രഹ്മരൂപാം തുരീയാം
വജ്രം പാശം ച ജിഹ്വാമസുരഭയകരീം ലൌഹബദ്ധാം ഗദാഖ്യാം ।
ഹസ്തൈര്‍നിത്യം വഹന്തീം ദ്വിജവരമുകുടാം സ്വര്‍ണസിംഹാസനസ്ഥാം
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 2॥

കൌര്‍മരൂപം വിധാത്രീം കൃതയുഗസമയേ സ്തബ്ധരൂപാം സ്ഥിരാഖ്യാം
ഹാരിദ്രേ ദിവ്യദേഹാം വിബുധഗണനുതാം വിഷ്ണുനാ വന്ദിതാം താം ।
ആനര്‍ചുഃ സ്കന്ദമുഖ്യാഃ സ്മരഹരമഹിലാം താരകേ സംവിവൃദ്ധേ
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 3॥

ആധാരേ തത്വരൂപാം ത്രിബലയസഹിതാം യോഗിവൃന്ദൈഃ സുധ്യേയാം
പീതാം രുദ്രേണ സാര്‍ധ രതിരസനിരതാം ചിന്തയിത്വാ മനോജ്ഞാം ।
ഗദ്യം പദ്യം ലഭന്തേ നവരസഭരിതം സാന്ദ്രചന്ദ്രാംശുവര്‍ണാ
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 4॥

മായാബീജം മഹോഗ്രം പശുജഭയഹരം ഭൂമിയുക്തം ജപന്തി
പുത്രൈഃ പൌത്രൈഃ സമേതാഃ പ്രണിഹിതമനസഃ പ്രാപ്യ ഭോഗാന്‍ സമസ്താന്‍ ।
ലബ്ധ്വാ ചാന്തേ വിമോക്ഷം വിഗതഭവഭയാ മോദമാനാ ഭവന്തി
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 5॥

ധ്യാനം മാതസ്ത്വദീയം ജപമനുസതതം മന്ത്രരാജസ്യ നിത്യം ദുഷ്ടൈഃ
കൃത്യാ സ്വരൂപാ ബലഗ ഇതി കൃതാ ആശു ശാന്തിം പ്രയാന്തി ।
തസ്മാദാഖ്യാം ത്വദീയാം ദ്വിഭുജപരിണതാമുഗ്രവേഷാം സുഭീമാം
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 6॥

ജപ്ത്വാ ബീജം ത്വദീയം യദി തവ സുജനോ യാതി വിദ്വേഷിമധ്യേ
രൂപം ദൃഷ്ട്വാ തദീയം രിപുജനസകലഃ സ്തംഭനം യാതി ശീഘ്രം ।
ഗര്‍വീ സര്‍വത്വമേതി ശ്രവണപഥഗതേ നാമവര്‍ണേ ത്വദീയേ
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 7॥

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുര്‍മഹേശോ ജപതി തവ മനും ഭാവയുക്തം മഹേശി!
ലബ്ധ്വാ കാമം സ്വരൂപം സമരസനിരതാ ദിവ്യഭാവം ഭജന്തേ ।
താമേവാഹം ഭവാനീം ഭവസുഖവിരതോ ഭാവയുക്തം സ്മരാമി
നാംനാ പീതാംബരാഢ്യാം സതതസുഖകരീം നൌമി നിത്യം പ്രസന്നാം ॥ 8॥

ധന്യാസ്തേ ഭക്തിയുക്താഃ സതതജപപരാ ഹീനവര്‍ണേഽപി ജാതാ
വൈമുഖ്യേ ലഗ്നചിത്താ യദപി കുലപരാ നോ പ്രശസ്യാഃ കദാചിത് ।
ഇത്ഥം സഞ്ചിന്ത്യ മാതഃ । പ്രതിദിനമമലം നാമരൂപം ത്വദീയം
സര്‍വ സന്ത്യജ്യ നിത്യം സതതഭയഹരേ! കീര്‍തയേ സര്‍വദാഽഹം ॥ 9॥

സ്തോത്രേണാഽനേന ദേവേശി! കൃപാം കൃത്വാ മമോപരി ।
ബഗലാമുഖി! മേ ചിത്തേ വാസം കുരു സദാശിവേ! ॥ 10॥

യഃ കശ്ചിത് പ്രപഠേന്നിത്യം പ്രാതരുത്ഥായ ഭക്തിതഃ ।
തസ്യ പീതാംബരാ ദേവീ ശീഘ്രം തുഷ്ടിം സമേഷ്യതി ॥ 11॥

പ്രയതോ ധ്യാനസംയുക്തോ ജപാന്തേ യഃ പഠേത് സുധീഃ ।
ധനധാന്യാദിസമ്പന്നഃ സാന്നിധ്യം പ്രാപ്നുയാദ് ദ്രുതം ॥ 12॥

ഓം ഇതി ശ്രീപീതാംബരാഷ്ടകം സമാപ്തമ ।

ഇദം ശ്രീപീതാംബരാഷ്ടകം ശ്രീപരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യവര്യൈഃ
ശ്രീസ്വാമി പാദൈരകാരി തേഷാം ശുഭപ്രേരണയാ ദതിയാനഗരസ്യ
ശ്രീവനഖണ്ഡേശ്വരസ്യ സന്നിധൌ ശ്രീപീതാംബരഭഗവത്യാഃ
സ്ഥാപനം ജ്യേഷ്ഠകൃഷ്ണസ്യ പഞ്ചഭ്യാം തിഥൌ സംവത് 1992
വൈക്രമേ ഗുരുവാസരേ മഹതാ സമാരോഹണ ജാതം । അസ്മിന്‍ വര്‍ഷേ 1997
വൈശാഖമാസസ്യ ശുക്ലഷഷ്ഠ്യാം പഞ്ചമകവി നാമനി പര്‍വതശിഖരേ
ശ്രീതാരാഭഗവത്യാഃ പീഠസ്ഥാനമപി തേഷാമേവാനുഗ്രഹേണ സ്ഥാപിതമഭൂത്,
തദവസരേ ശ്രീതാരാകര്‍പൂരസ്തോത്രസ്യ വ്യാഖ്യാം കര്‍തും തൈരേവ പരമാനുഗ്രഹഃ
പ്രാദര്‍ശി । പീഠദ്വയസ്യാഽയമേവ പുസ്തകരൂപഃ സങ്ക്ഷിപ്തപരിചയഃ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top