Ashtaka

Shri Purnashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਭਗਵਤਿ ਭਵਬਨ੍ਧਚ੍ਛੇਦਿਨਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਨ੍ਦ੍ਯੇ
ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ਰੁਚਿਪੂਰ੍ਣੇ ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰੇऽਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣੇ ।
ਸਕਲਦੁਰਿਤਹਨ੍ਤ੍ਰਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ਾਦਿਦਾਤ੍ਰਿ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੧॥

ਤਵ ਗੁਣਗਰਿਮਾਣਂ ਵਰ੍ਣਿਤੁਂ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਤਾ
ਵਿਧਿ-ਹਰਿ-ਹਰਦੇਵਾ ਨੈਵ ਲੋਕਾ ਨ ਵੇਦਾਃ ।
ਕਥਮਹਮਨਭਿਜ੍ਞੋ ਵਾਗਤੀਤਾਂ ਸ੍ਤੁਵੀਯਾਂ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੨॥

ਭਗਵਤਿ ਵਸੁਕਾਮਾਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ਾਦਿਕਾਮਾ-
ਦਿਤਿਜਸੁਰ-ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ਬ ਸਰ੍ਵੇ ।
ਤਵ ਪਦਯੁਗਭਕ੍ਤਿਂ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਾਮਿ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੩॥

ਯਦਵਧਿ ਭਵਮਾਤਸ੍ਤੇ ਕਪਾ ਨਾਸ੍ਤਿ ਜਨ੍ਤੌ
ਤਦਵਧਿ ਭਵਜਾਲਂ ਕਃ ਸਮਰ੍ਥੋ ਵਿਹਾਤੁਮ੍ ।
ਭਵਕਤਭਯਭੀਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼ਿਵੇऽਹਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲੇਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੪॥

ਸੁਰਸੁਰਪਤਿਵਨ੍ਦ੍ਯੇ ਕੋਟਿਰਿਤ੍ਯੇਕਰਮ੍ਯੇ
ਨਿਖਿਲਭਵਨਧਨ੍ਯੇ ਕਾਮਦੇ ਕਾਮਦੇਹੇ ।
ਭਵਤਿ ਭਵਪਯੋਧਸ੍ਤਾਰਿਣੀਂ ਤ੍ਵਾਂ ਨਤੋऽਹਂ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੫॥

ਤ੍ਵਮਿਹ ਜਗਤਿ ਪੂਰ੍ਣਾ ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਹੀਨਂ ਨ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍
ਰਜਨਿ ਯਦਿ ਵਿਹੀਨਂ ਤਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪ ਤੁ ਮਿਥ੍ਯਾ ।
ਇਤਿ ਨਿਗਦਤਿ ਵੇਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਿਨ੍ਨਂ ਨ ਸਤ੍ਯਂ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੬॥

ਸ੍ਵਜਨਸ਼ਰਣਦਕ੍ਸ਼ੇ ਦਕ੍ਸ਼ਜੇ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮੇ
ਸੁਰਹਿਤਕਤਰੂਪੇ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੇ ਨਿਰੀਹੇ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਮੁਦਯਗੀਤੇ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪੇ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੭॥

ਭਗਵਤਿ ਤਵ ਪੁਰ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯ ਯਾਚੇ
ਭਵਤੁ ਗਣਪਮਾਤਭਕ੍ਤਿਤਸ੍ਤੇऽਵਿਰਾਮਃ ।
ਤ੍ਵਦਿਤਰਜਨ ਆਰ੍ਯੇ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮੋ ਨ ਪੂਰ੍ਣੇ
ਜਨਨਿ ਨਿਟਿਲਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯ-ਸ਼੍ਰੀਮਦੁਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਪੀਠਾਧੀਸ਼੍ਵਰ-
ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯ-ਸ੍ਵਾਮਿਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸਰਸ੍ਵਤੀਸ਼ਿਸ਼੍ਯ-
ਸ੍ਵਾਮਿਸ਼੍ਰੀਮਦਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦ-ਸਰਸ੍ਵਤੀਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।