Ashtaka

Shri Radha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Sri Madradhashtakam 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ನಿಕುಂಜೇ ಮಂಜೂಷದ್ವಿವಿಧಮೃದುಪುಷ್ಪೈಕನಿಚಯೈಃ
ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ದಾನ್ತಂ ಸುಮಣಿಜಟಿತಂ ಕೇಲಿಶಯನಮ್ ।
ಹೃದಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋದ್ಭಟವಿರಹಭಾವೈಃ ಸಪದಿ ಯತ್
ಕರೇ ಕೃತ್ವಾ ಪತ್ರವ್ಯಜನಮುಪವಿಶನ್ತೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 1॥

ವಿದಿತ್ವಾ ಗೋಪೀಶಂ ಶ್ರಮವಿಹಿತನಿದ್ರಂ ಹೃದಿ ಭಿಯಾ
ರಣತ್ಕಾರೈರ್ಭೂಯಾನ್ನ ಖಲು ಗತನಿದ್ರಃ ಪರಮಿತಿ ।
ದ್ವಿತೀಯೇನ ಸ್ತಬ್ಧಾಚಲನಚಪಲಂ ಕಂಕಣಚಯಂ
ವಿತನ್ವನ್ತೀಂ ಮನ್ದಂ ವ್ಯಜನಮಥ ರಾಧಾಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 2॥

ವಿಧಾಯಾಚ್ಛೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಿವಿಧರಚನಾಂ ಚಾರುಮೃದುಲಾಂ
ಪದಪ್ರಾನ್ತಾಲಮ್ಬಾಂ ಸ್ವಕರಕಮಲಾಭ್ಯಾಂ ಪುನರಸೌ ।
ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರಿಯತಮಮನನ್ಯಂ ನಿಜಪುರೋ-
ಽವಗತ್ಯಾತನ್ವನ್ತೀಮುರಸಿ ವನಮಾಲಾಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 3॥

ಪುರಾ ರಾಸಾರಮ್ಭೇ ಶರದಮಲರಾತ್ರಿಷ್ವಪಿ ಹರಿ-
ಪ್ರಭಾವಾದ್ಯುಲ್ಲೀಢಸ್ಮರಣಕೃತಚಿನ್ತಾಶತಯುತಾಮ್ ।
ಹೃದಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಂ ಬಹಿರಪಿ ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷಿತುಮಿವ
ಸ್ವತೋ ವಾರಂ ವಾರಂ ವಿಕಸಿತದೃಗಬ್ಜಾಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 4॥

ವಿಚಿನ್ವನ್ತೀಂ ನಾಥಂ ನಿರತಿಶಯಲೀಲಾಕೃತಿರತಂ
ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತೀಂ ಚಿಹ್ನಂ ಚರಣಯುಗಸಮ್ಭೂತಮತುಲಮ್ ।
ಪ್ರಕುರ್ವನ್ತೀಂ ಮೂರ್ಧನ್ಯಹಹ ಪದರೇಣೂತ್ಕರಮಪಿ
ಪ್ರಿಯಾಂ ಗೋಪೀಶಸ್ಯ ಪ್ರಣತನಿಜನಾಥಾಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 5॥

ನಿಜಪ್ರಾಣಾಧೀಶಪ್ರಸಭಮಿಲನಾನನ್ದವಿಕಸ-
ತ್ಸಮಸ್ತಾಂಗಪ್ರೇಮೋದ್ಗತಮತನುರೋಮಾವಲಿಮಪಿ ।
ಸ್ಫುರತ್ಸೀತ್ಕಾರಾನ್ತಃಸ್ಥಿತಸಭಯಭಾವೈಕನಯನಾಂ
ಪುನಃ ಪಶ್ಚಾತ್ತಪ್ತಾಮತುಲರಸಪಾತ್ರಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 6॥

ಲಸದ್ಗೋಪೀನಾಥಾನನಕಮಲಸಂಯೋಜಿತಮುಖಾಂ
ಮುಖಾಮ್ಭೋಧಿಪ್ರಾದುರ್ಭವದಮೃತಪಾನೈಕಚತುರಾಮ್ ।
ಪರೀರಮ್ಭಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಿಯತಮಶರೀರೈಕ್ಯರಸಿಕಾಂ
ತೃತೀಯಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರಕಟಹರಿಸಿದ್ಧಿಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 7॥

ನ ಮೇ ವಾಂಛ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಶ್ರುತಿಷು ಚತುರಾತ್ಮಾ ನಿಗದಿತೋ
ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಾ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಪುನರಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಪಿ ಮೇ ।
ಕದಾಚಿನ್ಮಾಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಹಹ ಮಯಿ ದಾಸೇ ಕೃಪಯತು
ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಚರಣಶರಣೇ ದೀನಕರುಣಾ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet