Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Radha Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | Sri Radha Stotram

Shri Radhashtakam 3 Lyrics in Kannada:

ರಾಧಾಷ್ಟಕಮ್ 3
ನಮಸ್ತೇ ಶ್ರಿಯೈ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಪರಾಯೈ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಸದಾನನ್ದರೂಪೇ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಮನ್ತಃ-
ಪ್ರಕಾಶೇ ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಮುಕುನ್ದೇನ ಸಾರ್ಧಮ್ ॥ 1॥

ಸ್ವವಾಸೋಪಹಾರಂ ಯಶೋದಾಸುತಂ ವಾ
ಸ್ವದಧ್ಯಾದಿಚೌರಂ ಸಮಾರಾಧಯನ್ತೀಮ್ ।
ಸ್ವದಾಮ್ನೋದರೇ ಯಾ ಬಬನ್ಧಾಶು ನೀವ್ಯಾ
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ನು ದಾಮೋದರಪ್ರೇಯಸೀಂ ತಾಮ್ ॥ 2॥

ದುರಾರಾಧ್ಯಮಾರಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ವಶೇ ತಂ
ಮಹಾಪ್ರೇಮಪೂರೇಣ ರಾಧಾಭಿಧಾಭೂಃ ।
ಸ್ವಯಂ ನಾಮಕೀರ್ತ್ಯಾ ಹರೌ ಪ್ರೇಮ ಯಚ್ಛತ್
ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ಮೇ ಕೃಷ್ಣರೂಪೇ ಸಮಕ್ಷಮ್ ॥ 3॥

ಮುಕುನ್ದಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇಮಡೋರೇಣ ಬದ್ಧಃ
ಪತಂಗೋ ಯಥಾ ತ್ವಾಮನುಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಃ ।
ಉಪಕ್ರೀಡಯನ್ ಹಾರ್ದಮೇವಾನುಗಚ್ಛನ್
ಕೃಪಾವರ್ತತೇ ಕಾರಯಾತೋ ಮಯೀಷ್ಟಿಮ್ ॥ 4॥

ವ್ರಜನ್ತೀಂ ಸ್ವವೃನ್ದಾವನೇ ನಿತ್ಯಕಾಲಂ
ಮುಕುನ್ದೇನ ಸಾಕಂ ವಿಧಾಯಾಂಕಮಾಲಾಮ್ ।
ಸಮಾಮೋಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾನುಕಮ್ಪಾಕಟಾಕ್ಷೈಃ
ಶ್ರಿಯಂ ಚಿನ್ತಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಮ್ ॥ 5॥

ಮುಕುನ್ದಾನುರಾಗೇಣ ರೋಮಾಂಚಿತಾಂಗೈ-
ರಹಂ ವೇಪ್ಯಮಾನಾಂ ತನುಸ್ವೇದಬಿನ್ದುಮ್ ।
ಮಹಾಹಾರ್ದವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕೃಪಾಪಾಂಗದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಸಮಾಲೋಕಯನ್ತೀಂ ಕದಾ ಮಾಂ ವಿಚಕ್ಷೇ ॥ 6॥

ಯದ್ ಅಂಕಾವಲೋಕೇ ಮಹಾಲಾಲಸೌಘಂ
ಮುಕುನ್ದಃ ಕರೋತಿ ಸ್ವಯಂ ಧ್ಯೇಯಪಾದಃ ।
ಪದಂ ರಾಧಿಕೇ ತೇ ಸದಾ ದರ್ಶಯಾನ್ತರ್-
ಹೃದಿಸ್ಥಂ ನಮನ್ತಂ ಕಿರದ್ರೋಚಿಷಂ ಮಾಮ್ ॥ 7॥

ಸದಾ ರಾಧಿಕಾನಾಮ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರತಃ ಸ್ಯಾತ್
ಸದಾ ರಾಧಿಕಾರೂಪಮಕ್ಷ್ಯಗ್ರ ಆಸ್ತಾಮ್ ।
ಶ್ರುತೌ ರಾಧಿಕಾಕೀರ್ತಿರನ್ತಃಸ್ವಭಾವೇ
ಗುಣಾ ರಾಧಿಕಾಯಾಃ ಶ್ರಿಯಾ ಏತದ್ ಈಹೇ ॥ 8॥

ಇದಂ ತ್ವಷ್ಟಕಂ ರಾಧಿಕಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ
ಪಠೇಯುಃ ಸದೈವಂ ಹಿ ದಾಮೋದರಸ್ಯ ।
ಸುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ವೃನ್ದಾವನೇ ಕೃಷ್ಣಧಾಮ್ನಿ
ಸಖೀಮೂರ್ತಯೋ ಯುಗ್ಮಸೇವಾನುಕೂಲಾಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀನಿಮ್ಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್ ರಾಧಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Radha Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | Sri Radha Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top