Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in English | Sree Raghunathashtakam

Sri Raghunatha Ashtakam Text in English :

॥ sriraghunathastakam ॥

sri ganesaya namah ।
sunasiradhisairavanitalajnaptiditagunam
prakrtya’jam jatam tapanakulacandamsumaparam ।
site vrddhim taradhipatimiva yantam nijagrhe
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 1॥

nihantaram saivam dhanuriva iveksum nrpagane
pathi jyakrstena prabalabhrguvaryasya samanam ।
viharam garhasthyam tadanu bhajamanam suvimalam
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 2॥

gurorajnam nitva vanamanugatam darasahitam
sasaumitrim tyaktvepsitamapi suranam nrpasukham ।
virupadraksasyah priyavirahasantapamanasam
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 3॥

viradham svarnitva tadanu ca kabandham suraripum
gatam pampatire pavanasutasammelanasukham ।
gatam kiskindhayam viditagunasugrivasacivam
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 4॥

priyapreksotkantham jalanidhigatam vanarayutam
jale setum baddhva’surakula nihantaramanagham ।
visuddhamardhangim hutabhuji samiksantamacalam
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 5॥

vimanam caruhya’nujajanakajasevitapada
mayodhyayam gatva nrpapadamavaptaramajaram ।
suyajnaistrptaram nijamukhasuran santamanasam
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 6॥

prajam samsthataram vihitanijadharme srutipatham
sadacaram vedoditamapi ca kartaramakhilam ।
nrsu premodrekam nikhilamanujanam hitakaram
satitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 7॥

tamah kirtyasesah sravanagadanabhyam dvijamukhastarisyanti
jnatva jagati khalu gantaramajanam ॥

atastam samsthapya svapuramanunetaramakhilam
sasitam sanandam pranata raghunatham suranutam ॥ 8॥

raghunathastakam hrdyam raghunathena nirmitam ।
pathatam paparasighnam bhuktimuktipradayakam ॥ 9॥

॥ iti pandita srisivadattamisrasastri viracitam sriraghunathastakam sampūrnam ॥

Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in English | Sree Raghunathashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top