Home / Ashtaka / Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in Punjabi | Sree Raghunathashtakam

Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in Punjabi | Sree Raghunathashtakam

Sri Raghunatha Ashtakam Text in Punjabi :

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਨਾਸੀਰਾਧੀਸ਼ੈਰਵਨਿਤਲਜ੍ਞਪ੍ਤੀਡਿਤਗੁਣਂ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾऽਜਂ ਜਾਤਂ ਤਪਨਕੁਲਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਮਪਰਮ੍ ।
ਸਿਤੇ ਵਦ੍ਧਿਂ ਤਾਰਾਧਿਪਤਿਮਿਵ ਯਨ੍ਤਂ ਨਿਜਗਹੇ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੧॥

ਨਿਹਨ੍ਤਾਰਂ ਸ਼ੈਵਂ ਧਨੁਰਿਵ ਇਵੇਕ੍ਸ਼ੁਂ ਨਪਗਣੇ
ਪਥਿ ਜ੍ਯਾਕਸ਼੍ਟੇਨ ਪ੍ਰਬਲਭਗੁਵਰ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼ਮਨਮ੍ ।
ਵਿਹਾਰਂ ਗਾਰ੍ਹਸ੍ਥ੍ਯਂ ਤਦਨੁ ਭਜਮਾਨਂ ਸੁਵਿਮਲਂ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੨॥

ਗੁਰੋਰਾਜ੍ਞਾਂ ਨੀਤ੍ਵਾ ਵਨਮਨੁਗਤਂ ਦਾਰਸਹਿਤਂ
ਸਸੌਮਿਤ੍ਰਿਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵੇਪ੍ਸਿਤਮਪਿ ਸੁਰਾਣਾਂ ਨਪਸੁਖਮ੍ ।
ਵਿਰੁਪਾਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਿਯਵਿਰਹਸਨ੍ਤਾਪਮਨਸਂ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੩॥

ਵਿਰਾਧਂ ਸ੍ਵਰ੍ਨੀਤ੍ਵਾ ਤਦਨੁ ਚ ਕਬਨ੍ਧਂ ਸੁਰਰਿਪੁਂ
ਗਤਂ ਪਮ੍ਪਾਤੀਰੇ ਪਵਨਸੁਤਸਮ੍ਮੇਲਨਸੁਖਮ੍ ।
ਗਤਂ ਕਿਸ਼੍ਕਿਨ੍ਧਾਯਾਂ ਵਿਦਿਤਗੁਣਸੁਗ੍ਰੀਵਸਚਿਵਂ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੪॥

ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ੋਤ੍ਕਣ੍ਠਂ ਜਲਨਿਧਿਗਤਂ ਵਾਨਰਯੁਤਂ
ਜਲੇ ਸੇਤੁਂ ਬਦ੍ਧ੍ਵਾऽਸੁਰਕੁਲ ਨਿਹਨ੍ਤਾਰਮਨਘਮ੍ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਮਰ੍ਧਾਙ੍ਗੀਂ ਹੁਤਭੁਜਿ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਮਚਲਂ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੫॥

ਵਿਮਾਨਂ ਚਾਰੁਹ੍ਯਾऽਨੁਜਜਨਕਜਾਸੇਵਿਤਪਦ
ਮਯੋਧ੍ਯਾਯਾਂ ਗਤ੍ਵਾ ਨਪਪਦਮਵਾਪ੍ਤਾਰਮਜਰਮ੍ ।
ਸੁਯਜ੍ਞੈਸ੍ਤਪ੍ਤਾਰਂ ਨਿਜਮੁਖਸੁਰਾਨ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਨਸਂ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੬॥

ਪ੍ਰਜਾਂ ਸਂਸ੍ਥਾਤਾਰਂ ਵਿਹਿਤਨਿਜਧਰ੍ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਥਂ
ਸਦਾਚਾਰਂ ਵੇਦੋਦਿਤਮਪਿ ਚ ਕਰ੍ਤਾਰਮਖਿਲਮ੍ ।
ਨਸ਼ੁ ਪ੍ਰੇਮੋਦ੍ਰੇਕਂ ਨਿਖਿਲਮਨੁਜਾਨਾਂ ਹਿਤਕਰਂ
ਸਤੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੭॥

ਤਮਃ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾਸ਼ੇਸ਼ਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣਗਦਨਾਭ੍ਯਾਂ ਦ੍ਵਿਜਮੁਖਾਸ੍ਤਰਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਜਗਤਿ ਖਲੁ ਗਨ੍ਤਾਰਮਜਨਮ੍ ॥

ਅਤਸ੍ਤਾਂ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਸ੍ਵਪੁਰਮਨੁਨੇਤਾਰਮਖਿਲਂ
ਸਸੀਤਂ ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਸੁਰਨੁਤਮ੍ ॥ ੮॥

ਰਘੁਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਂ ਹਦ੍ਯਂ ਰਘੁਨਾਥੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮ੍ ।
ਪਠਤਾਂ ਪਾਪਰਾਸ਼ਿਘ੍ਨਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਪਣ੍ਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਦਤ੍ਤਮਿਸ਼੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਿ ਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment