Home / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Shri Ramashtakam 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥

ಕೃತಾರ್ತದೇವವನ್ದನಂ ದಿನೇಶವಂಶನನ್ದನಮ್ ।
ಸುಶೋಭಿಭಾಲಚನ್ದನಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 1॥

ಮುನೀನ್ದ್ರಯಜ್ಞಕಾರಕಂ ಶಿಲಾವಿಪತ್ತಿಹಾರಕಮ್ ।
ಮಹಾಧನುರ್ವಿದಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 2॥

ಸ್ವತಾತವಾಕ್ಯಕಾರಿಣಂ ತಪೋವನೇ ವಿಹಾರಿಣಮ್ ।
ಕರೇ ಸುಚಾಪಧಾರಿಣಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 3॥

ಕುರಂಗಮುಕ್ತಸಾಯಕಂ ಜಟಾಯುಮೋಕ್ಷದಾಯಕಮ್ ।
ಪ್ರವಿದ್ಧಕೀಶನಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 4॥

ಪ್ಲವಂಗಸಂಗಸಮ್ಮತಿಂ ನಿಬದ್ಧನಿಮ್ನಗಾಪತಿಮ್ ।
ದಶಾಸ್ಯವಂಶಸಂಕ್ಷತಿಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 5॥

ವಿದೀನದೇವಹರ್ಷಣಂ ಕಪೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರ್ಷಣಮ್ ।
ಸ್ವಬನ್ಧುಶೋಕಕರ್ಷಣಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 6॥

ಗತಾರಿರಾಜ್ಯರಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಜಾಜನಾರ್ತಿಭಕ್ಷಣಮ್ ।
ಕೃತಾಸ್ತಮೋಹಲಕ್ಷಣಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 7॥

ಹೃತಾಖಿಲಾಚಲಾಭರಂ ಸ್ವಧಾಮನೀತನಾಗರಮ್ ।
ಜಗತ್ತಮೋದಿವಾಕರಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 8॥

ಇದಂ ಸಮಾಹಿತಾತ್ಮನಾ ನರೋ ರಘೂತ್ತಮಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಪಠನ್ನಿರನ್ತರಂ ಭಯಂ ಭವೋದ್ಭವಂ ನ ವಿನ್ದತೇ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment