Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Shri Ramashtakam 3 Lyrics in Oriya:

॥ ରାମାଷ୍ଟକମ୍ ୩ ॥

ଭଜେ ଵିଶେଷସୁନ୍ଦରଂ ସମସ୍ତପାପଖଣ୍ଡନମ୍ ।
ସ୍ଵଭକ୍ତଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଂ ସଦୈଵ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୧ ॥

ଜଟାକଲାପଶୋଭିତଂ ସମସ୍ତପାପନାଶକମ୍ ।
ସ୍ଵଭକ୍ତଭୀତିଭଙ୍ଜନଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୨ ॥

ନିଜସ୍ଵରୂପବୋଧକଂ କୃପାକରଂ ଭଵାପହମ୍ ।
ସମଂ ଶିଵଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୩ ॥

ସହପ୍ରପଞ୍ଚକଲ୍ପିତଂ ହ୍ୟନାମରୂପଵାସ୍ତଵମ୍ ।
ନିରାକୃତିଂ ନିରାମୟଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୪ ॥

ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚନିର୍ଵିକଲ୍ପନିର୍ମଲଂ ନିରାମୟମ୍ ॥

ଚିଦେକରୂପସନ୍ତତଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୫ ॥

ଭଵାବ୍ଧିପୋତରୂପକଂ ହ୍ୟଶେଷଦେହକଲ୍ପିତମ୍ ।
ଗୁଣାକରଂ କୃପାକରଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୬ ॥

ମହାଵାକ୍ୟବୋଧକୈର୍ଵିରାଜମନଵାକ୍ପଦୈଃ ।
ପରବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ୟାପକଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୭ ॥

ଶିଵପ୍ରଦଂ ସୁଖପ୍ରଦଂ ଭଵଚ୍ଛିଦଂ ଭ୍ରମାପହମ୍ ।
ଵିରାଜମାନଦୈଶିକଂ ଭଜେ ହ ରାମମଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୮ ॥

ରାମାଷ୍ଟକଂ ପଠତି ୟଃ ସୁକରଂ ସୁପୁଣ୍ୟଂ
ଵ୍ୟାସେନ ଭାଷିତମିଦଂ ଶୃଣୁତେ ମନୁଷ୍ୟଃ ।
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶ୍ରିୟଂ ଵିପୁଲସୌଖ୍ୟମନନ୍ତକୀର୍ତିଂ
ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେହଵିଲୟେ ଲଭତେ ଚ ମୋକ୍ଷମ୍ ॥ ୯ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵ୍ୟାସଵିରଚିତଂ ରାମାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top