Home / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 4 Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 4 Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Shri Ramashtakam 4 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 4
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।

ಅಥ ರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನನ್ದನ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ದಿವಿಜೇಶ್ವರ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಮನುಜೇಶ್ವರ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಗದೀಶ್ವರ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಗದಾಶ್ರಯ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಕಮಲಾಶ್ರಯ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಗುಣಸಾಗರ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಗುಣಭೂಷಣ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಗುಣಭಾಜನ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶುಭಮಂಗಲ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶುಭಲಕ್ಷಣ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶುಭದಾಯಕ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಸ್ವಜನಪ್ರಿಯ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಸುಮುನಿಪ್ರಿಯ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಸುಕವಿಪ್ರಿಯ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಕಮಲಾಕರ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಕಮಲಾಪ್ರಿಯ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ದನುಜಾನ್ತಕ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ದುರಿತಾನ್ತಕ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ನರಕಾನ್ತಕ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಃ ಸ ಪುನಾತು ನಿತ್ಯಂ ಯನ್ನಾಮಮಧ್ಯೇನ್ದ್ರಮಣಿಂ ವಿಧಾಯ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮುಕ್ತಾಫಲಯೋರುಮಾಯಾಶ್ಚಕಾರ ಕಂಠಾಭರಣಂ ಗಿರೀಶಃ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀರಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 10 ॥

ರಾಮಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment