Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 4 Lyrics in Malayalam | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 4 Lyrics in Malayalam | Sri Rama Ashtakam

79 Views

Shri Ramashtakam 4 Lyrics in Malayalam:

ശ്രീരാമാഷ്ടകം 4
ഓം ശ്രീരാമചന്ദ്രായ നമഃ ।

അഥ രാമാഷ്ടകം ।
ശ്രീരാമ രാമ രഘുനന്ദന രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ഭരതാഗ്രജ രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ രണകര്‍കശ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 1 ॥

ശ്രീരാമ രാമ ദിവിജേശ്വര രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ മനുജേശ്വര രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ ജഗദീശ്വര രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 2 ॥

ശ്രീരാമ രാമ വിബുധാശ്രയ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ജഗദാശ്രയ രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ കമലാശ്രയ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 3 ॥

ശ്രീരാമ രാമ ഗുണസാഗര രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ഗുണഭൂഷണ രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ ഗുണഭാജന രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 4 ॥

ശ്രീരാമ രാമ ശുഭമങ്ഗല രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശുഭലക്ഷണ രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ ശുഭദായക രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 5 ॥

ശ്രീരാമ രാമ സ്വജനപ്രിയ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ സുമുനിപ്രിയ രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ സുകവിപ്രിയ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 6 ॥

ശ്രീരാമ രാമ കമലാകര രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ കമലേക്ഷണ രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ കമലാപ്രിയ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 7 ॥

ശ്രീരാമ രാമ ദനുജാന്തക രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ദുരിതാന്തക രാമ രാമ ।
ശ്രീരാമ രാമ നരകാന്തക രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ॥ 8 ॥

ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ സ പുനാതു നിത്യം യന്നാമമധ്യേന്ദ്രമണിം വിധായ ।
ശ്രീചന്ദ്രമുക്താഫലയോരുമായാശ്ചകാര കണ്ഠാഭരണം ഗിരീശഃ ॥ 9 ॥

ശ്രീരമചന്ദ്രചരണൌ മനസാ സ്മരാമി
ശ്രീരാമചന്ദ്രചരണൌ വചസാ ഗൃണാമി ।
ശ്രീരാമചന്ദ്രചരണൌ ശിരസാ നമാമി
ശ്രീരാമചന്ദ്രചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 10 ॥

രാമാഷ്ടകമിദം പുണ്യം പ്രാതഃകാലേ തു യഃ പഠേത് ।
മുച്യതേ സര്‍വപാപേഭ്യോ വിഷ്ണുലോകം സ ഗച്ഛതി ॥

ഇതി ശ്രീരാമാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *