Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 4 Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 4 Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

75 Views

Shri Ramashtakam 4 Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟକମ୍ ୪
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।

ଅଥ ରାମାଷ୍ଟକମ୍ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଭରତାଗ୍ରଜ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରଣକର୍କଶ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଦିଵିଜେଶ୍ଵର ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ମନୁଜେଶ୍ଵର ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଜଗଦୀଶ୍ଵର ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଵିବୁଧାଶ୍ରୟ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଜଗଦାଶ୍ରୟ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କମଲାଶ୍ରୟ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୩ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଗୁଣସାଗର ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଗୁଣଭୂଷଣ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଗୁଣଭାଜନ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶୁଭମଙ୍ଗଲ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶୁଭଲକ୍ଷଣ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶୁଭଦାୟକ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୫ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ସ୍ଵଜନପ୍ରିୟ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ସୁମୁନିପ୍ରିୟ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ସୁକଵିପ୍ରିୟ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୬ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କମଲାକର ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କମଲେକ୍ଷଣ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କମଲାପ୍ରିୟ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଦନୁଜାନ୍ତକ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଦୁରିତାନ୍ତକ ରାମ ରାମ ।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ନରକାନ୍ତକ ରାମ ରାମ
ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭଵ ରାମ ରାମ ॥ ୮ ॥

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଃ ସ ପୁନାତୁ ନିତ୍ୟଂ ୟନ୍ନାମମଧ୍ୟେନ୍ଦ୍ରମଣିଂ ଵିଧାୟ ।
ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରମୁକ୍ତାଫଲୟୋରୁମାୟାଶ୍ଚକାର କଣ୍ଠାଭରଣଂ ଗିରୀଶଃ ॥ ୯ ॥

ଶ୍ରୀରମଚନ୍ଦ୍ରଚରଣୌ ମନସା ସ୍ମରାମି
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଚରଣୌ ଵଚସା ଗୃଣାମି ।
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଚରଣୌ ଶିରସା ନମାମି
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୧୦ ॥

ରାମାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପ୍ରାତଃକାଲେ ତୁ ୟଃ ପଠେତ୍ ।
ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ଵପାପେଭ୍ୟୋ ଵିଷ୍ଣୁଲୋକଂ ସ ଗଚ୍ଛତି ॥

ଇତି ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *