Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

97 Views

Shri Rama Mangala Ashtakam Lyrics in English:

Om
sriramajayam
Om sadgurusrityagarajasvamine namo namah ।

namah srityagarajaya madacaryavaraya ca ।
srisitaramabhaktaya gurudevaya te namah ॥
Om sitavaraya vidmahe । tyagageyaya dhimahi ।
tanno ramah pracodayat ॥

atha sriramamangalastakam ।

sangitapranamulaya saptasvaradhivasine ।
sadjadharasrutisthaya sadgurusvaya mangalam ॥ 1॥
rsabharudhanutaya ripusudanakirtaye ।
rsisresthasugitaya ripubhimaya mangalam ॥ 2॥
gangapavanapadaya gambhirasvarabhasine ।
gandharvaganalolaya gabhiraya sumangalam ॥ 3॥
mangalam ksitijapaya mangalanandamurtaye ।
mangalasrinivasaya madhavaya sumangalam ॥ 4॥
pancamasvarageyaya paripurnasvarabdhaye ।
pathodhiragarangaya pararthaya sumangalam ॥ 5॥
dhanyaya dharmapalaya dhaivatyadhairyadayine ।
dhyataya dhyanagamyaya dhyatarupaya mangalam ॥ 6॥
nisadaguhamitraya nisacaramadaraye ।
nirvanaphaladatre ca nityanandaya mangalam ॥ 7॥
saptasvaradhinathaya sangitakrtisevine ।
sadgurusvamigeyaya sitaramaya mangalam ॥ 8॥

iti sadgurusrityagarajasvaminah sisyaya bhaktaya puspaya
anuragena krtam sriramamangalastakam gurau samarpitam ।
Om
subhamastu ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *