Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Mangala Ashtakam Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀରାମମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍
ଓଂ
ଶ୍ରୀରାମଜୟମ୍
ଓଂ ସଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜସ୍ଵାମିନେ ନମୋ ନମଃ ।

ନମଃ ଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜାୟ ମଦାଚାର୍ୟଵରାୟ ଚ ।
ଶ୍ରୀସୀତାରାମଭକ୍ତାୟ ଗୁରୁଦେଵାୟ ତେ ନମଃ ॥
ଓଂ ସୀତାଵରାୟ ଵିଦ୍ମହେ । ତ୍ୟାଗଗେୟାୟ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନୋ ରାମଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀରାମମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ।

ସଙ୍ଗୀତପ୍ରାଣମୂଲାୟ ସପ୍ତସ୍ଵରାଧିଵାସିନେ ।
ଷଡ୍ଜାଧାରଶ୍ରୁତିସ୍ଥାୟ ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ଵାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧॥
ଋଷଭାରୂଢନୂତାୟ ରିପୁସୂଦନକୀର୍ତୟେ ।
ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠସୁଗୀତାୟ ରିପୁଭୀମାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୨॥
ଗଙ୍ଗାପାଵନପାଦାୟ ଗମ୍ଭୀରସ୍ଵରଭାଷିଣେ ।
ଗାନ୍ଧର୍ଵଗାନଲୋଲାୟ ଗଭୀରାୟ ସୁମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୩॥
ମଙ୍ଗଲଂ କ୍ଷିତିଜାପାୟ ମଙ୍ଗଲାନନ୍ଦମୂର୍ତୟେ ।
ମଙ୍ଗଲଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମାଧଵାୟ ସୁମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୪॥
ପଞ୍ଚମସ୍ଵରଗେୟାୟ ପରିପୂର୍ଣସ୍ଵରାବ୍ଧୟେ ।
ପାଥୋଧିରାଗରଙ୍ଗାୟ ପରାର୍ଥାୟ ସୁମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୫॥
ଧନ୍ୟାୟ ଧର୍ମପାଲାୟ ଧୈଵତ୍ୟଧୈର୍ୟଦାୟିନେ ।
ଧ୍ୟାତାୟ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାତରୂପାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୬॥
ନିଷାଦଗୁହମିତ୍ରାୟ ନିଶାଚରମଦାରୟେ ।
ନିର୍ଵାଣଫଲଦାତ୍ରେ ଚ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୭॥
ସପ୍ତସ୍ଵରାଧିନାଥାୟ ସଙ୍ଗୀତକୃତିସେଵିନେ ।
ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ଵାମିଗେୟାୟ ସୀତାରାମାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୮॥

ଇତି ସଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜସ୍ଵାମିନଃ ଶିଷ୍ୟୟା ଭକ୍ତୟା ପୁଷ୍ପୟା
ଅନୁରାଗେଣ କୃତଂ ଶ୍ରୀରାମମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକଂ ଗୁରୌ ସମର୍ପିତମ୍ ।
ଓଂ
ଶୁଭମସ୍ତୁ ।

Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top