Home / Ashtaka / Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in Punjabi | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in Punjabi | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Mangala Ashtakam Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਜਯਮ੍
ॐ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ।

ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਾਯ ਮਦਾਚਾਰ੍ਯਵਰਾਯ ਚ ।
ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਰਾਮਭਕ੍ਤਾਯ ਗੁਰੁਦੇਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥
ॐ ਸੀਤਾਵਰਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਤ੍ਯਾਗਗੇਯਾਯ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।

ਸਙ੍ਗੀਤਪ੍ਰਾਣਮੂਲਾਯ ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾਧਿਵਾਸਿਨੇ ।
ਸ਼ਡ੍ਜਾਧਾਰਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਥਾਯ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ੍ਵਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੧॥
ऋਸ਼ਭਾਰੂਢਨੂਤਾਯ ਰਿਪੁਸੂਦਨਕੀਰ੍ਤਯੇ ।
ऋਸ਼ਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸੁਗੀਤਾਯ ਰਿਪੁਭੀਮਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੨॥
ਗਙ੍ਗਾਪਾਵਨਪਾਦਾਯ ਗਮ੍ਭੀਰਸ੍ਵਰਭਾਸ਼ਿਣੇ ।
ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਲੋਲਾਯ ਗਭੀਰਾਯ ਸੁਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੩॥
ਮਙ੍ਗਲਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਜਾਪਾਯ ਮਙ੍ਗਲਾਨਨ੍ਦਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਮਙ੍ਗਲਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਮਾਧਵਾਯ ਸੁਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੪॥
ਪਞ੍ਚਮਸ੍ਵਰਗੇਯਾਯ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਸ੍ਵਰਾਬ੍ਧਯੇ ।
ਪਾਥੋਧਿਰਾਗਰਙ੍ਗਾਯ ਪਰਾਰ੍ਥਾਯ ਸੁਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੫॥
ਧਨ੍ਯਾਯ ਧਰ੍ਮਪਾਲਾਯ ਧੈਵਤ੍ਯਧੈਰ੍ਯਦਾਯਿਨੇ ।
ਧ੍ਯਾਤਾਯ ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ਧ੍ਯਾਤਰੂਪਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੬॥
ਨਿਸ਼ਾਦਗੁਹਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਿਸ਼ਾਚਰਮਦਾਰਯੇ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਫਲਦਾਤ੍ਰੇ ਚ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੭॥
ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾਧਿਨਾਥਾਯ ਸਙ੍ਗੀਤਕਤਿਸੇਵਿਨੇ ।
ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ੍ਵਾਮਿਗੇਯਾਯ ਸੀਤਾਰਾਮਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਯਾ ਭਕ੍ਤਯਾ ਪੁਸ਼੍ਪਯਾ
ਅਨੁਰਾਗੇਣ ਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਂ ਗੁਰੌ ਸਮਰ੍ਪਿਤਮ੍ ।

ਸ਼ੁਭਮਸ੍ਤੁ ।

Add Comment

Click here to post a comment