Ashtaka

Shri Ruchir Ashtakam 2 Lyrics in Telugu | Ashtaka Stotram

Sri Ruchirashtakam 2 Lyrics in Telugu:

శ్రీరుచిరాష్టకమ్ ౨

ప్రభువక్త్రం రుచిరం కేశం రుచిరం
తిలకం రుచిరం చలనం రుచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౧॥

ద్విజవర్ణం రుచిరం కర్ణం రుచిరం
కుణ్డలం రుచిరం మణ్డలం రుచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౨॥

గలస్థలం రుచిరం భ్రూచలం రుచిరం
నాసా రుచిరా శ్వాసో రుచిరః ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరరమ్ ॥ ౩॥

నయనం రుచిరం శయనం రుచిరం
దానం రుచిరం మానం రూచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౪॥

వదనం రుచిరం అమలం రుచిరం
అధరం రుచిరం మధురం రుచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౫॥

దన్తం రుచిరం పఙ్క్తీ రుచిరా
రేఖా రుచిరా వాణీ రుచిరా ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౬॥

వచనం రుచిరం రచనం రుచిరం
ఆస్యం రుచిరం హాసం రుచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౭॥

గ్రీవా రుచిరా సేవా రుచిరా ।
మాలా రుచిరా లక్షణం రుచిరమ్ ।
రూచిరాధిపతేః సకలం రూచిరమ్ ॥ ౮॥

కరయుగ్మం రుచిరం గమనం రుచిరం
హృదయం రుచిరం నాభీ రుచిరా ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౯॥

కటితటం రుచిరం పృష్ఠం రుచిరం
వసనం రుచిరం రసనం రుచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౧౦॥

త్రివలీ రుచిరా జఘనం రుచిరం
సఘనం రుచిరం చలనం రుచిరమ్ ।
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౧౧॥

చరణం రుచిరం వరణం రుచిరం
భరణం రుచిరం కరణం రుచిరమ్ ।
హరిదాసమతే సకలం రుచిరం
రుచిరాధిపతేః సకలం రుచిరమ్ ॥ ౧౨॥

ఇతి హరిదాసనాథభా‍ఈకృతం శ్రీరుచిరాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।