Home / Saraswati Stotram / Shri Sarasvatya Ashtakam Lyrics in English | Sri Devi Stotram

Shri Sarasvatya Ashtakam Lyrics in English | Sri Devi Stotram

Sri Saraswati Ashtakam Lyrics in English:

sri ganesaya namah ।
satanika uvaca ।
mahamate mahaprajna sarvasastravisarada ।
aksinakarmabandhastu puruso dvijasattama || 1 ||

marane yajjapejjapyam yam ca bhavamanusmaran ।
param padamavapnoti tanme bruhi mahamune || 2 ||

saunaka uvaca ।
idameva maharaja prstavamste pitamahah ।
bhismam dharmavidam prsthedam dharmaputro yudhisthirah || 3 ||

yudhisthira uvaca ।
pitamaha mahaprajna sarvasastravisarada ।
brhaspatistuta devi vagisaya mahatmane ।
atmanam darsayamasa surya kotisamaprabham || 4 ||

sarasvatyuvaca ।
varam vrnisva bhadram te yatte manasi vartate ।
brhaspatiruvaca ।
yadi me varada devi divyajnanam prayaccha me || 5 ||

devyuvaca ।
hanta te nirmalam jnanam kumatidhvamsakarakam ।
stotrenanena ye bhaktya mam stuvanti manisinah || 6 ||

brhaspatiruvaca ।
labhate paramam jnanam yatsurairapi durlabham ।
prapnoti puruso nityam mahamayaprasadatah || 7 ||

sarasvatyuvaca ।
trisandhyam prayato nityam pathedastakamuttamam ।
tasya kanthe sada vasam karisyami na samsayah || 8 ||

iti sri padmapurane divyajnanapradayakam sarasvatyastaka astotram sampurnam ||

Add Comment

Click here to post a comment