Ashtaka Saraswati Stotram

Shri Sarasvatya Ashtakam Lyrics in Oriya | Sri Devi Stotram

Sri Saraswati Ashtakam Lyrics in Oriya:

ସରସ୍ଵତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍
ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶତାନୀକ ଉଵାଚ ।
ମହାମତେ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦ ।
ଅକ୍ଷୀଣକର୍ମବନ୍ଧସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋ ଦ୍ଵିଜସତ୍ତମ || ୧ ||

ମରଣେ ୟଜ୍ଜପେଜ୍ଜାପ୍ୟଂ ୟଂ ଚ ଭାଵମନୁସ୍ମରନ୍ ।
ପରଂ ପଦମଵାପ୍ନୋତି ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ମହାମୁନେ || ୨ ||

ଶୌନକ ଉଵାଚ ।
ଇଦମେଵ ମହାରାଜ ପୃଷ୍ଟଵାଂସ୍ତେ ପିତାମହଃ ।
ଭୀଷ୍ମଂ ଧର୍ମଵିଦାଂ ପୃଷ୍ଠେଦଂ ଧର୍ମପୁତ୍ରୋ ୟୁଧିଷ୍ଠିରଃ || ୩ ||

ୟୁଧିଷ୍ଠିର ଉଵାଚ ।
ପିତାମହ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦ ।
ବୃହସ୍ପତିସ୍ତୁତା ଦେଵୀ ଵାଗୀଶାୟ ମହାତ୍ମନେ ।
ଆତ୍ମାନଂ ଦର୍ଶୟାମାସ ସୂର୍ୟ କୋଟିସମପ୍ରଭମ୍ || ୪ ||

ସରସ୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ ।
ଵରଂ ଵୃଣୀଷ୍ଵ ଭଦ୍ରଂ ତେ ୟତ୍ତେ ମନସି ଵର୍ତତେ ।
ବୃହସ୍ପତିରୁଵାଚ ।
ୟଦି ମେ ଵରଦା ଦେଵି ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ମେ || ୫ ||

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ।
ହନ୍ତ ତେ ନିର୍ମଲଂ ଜ୍ଞାନଂ କୁମତିଧ୍ଵଂସକାରକମ୍ ।
ସ୍ତୋତ୍ରେଣାନେନ ୟେ ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂ ସ୍ତୁଵନ୍ତି ମନୀଷିଣଃ || ୬ ||

ବୃହସ୍ପତିରୁଵାଚ ।
ଲଭତେ ପରମଂ ଜ୍ଞାନଂ ୟତ୍ସୁରୈରପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷୋ ନିତ୍ୟଂ ମହାମାୟାପ୍ରସାଦତଃ || ୭ ||

ସରସ୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ ।
ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ପ୍ରୟତୋ ନିତ୍ୟଂ ପଠେଦଷ୍ଟକମୁତ୍ତମମ୍ ।
ତସ୍ୟ କଣ୍ଠେ ସଦା ଵାସଂ କରିଷ୍ୟାମି ନ ସଂଶୟଃ || ୮ ||

ଇତି ଶ୍ରୀପଦ୍ମପୁରାଣେ ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟକଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ||

Add Comment

Click here to post a comment