Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shabarigirish Ashtakam Lyrics in Oriya

Sri Shabari Girisha Ashtakam in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶବରିଗିରୀଶାଷ୍ଟକମ୍ ॥

ୟଜନ ସୁପୂଜିତ ୟୋଗିଵରାର୍ଚିତ ୟାଦୁଵିନାଶକ ୟୋଗତନୋ
ୟତିଵର କଲ୍ପିତ ୟନ୍ତ୍ରକୃତାସନ ୟକ୍ଷଵରାର୍ପିତ ପୁଷ୍ପତନୋ
ୟମନିୟମାସନ ୟୋଗିହୃଦାସନ ପାପ ନିଵାରଣ କାଲତନୋ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୧ ॥

ମକର ମହୋତ୍ସଵ ମଙ୍ଗଲଦାୟକ ଭୂତଗଣାଵୃତ ଦେଵତନୋ
ମଧୁରିପୁ ମନ୍ମଥ ମାରକମାନିତ ଦୀକ୍ଷିତମାନସ ମାନ୍ୟତନୋ
ମଦଗଜ ସେଵିତ ମଞ୍ଜୁଲ ନାଦକ ଵାଦ୍ୟ ସୁଘୋଷିତ ମୋଦତନୋ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୨ ॥

ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ନାୟକ ସାଧୟ ଚିନ୍ତିତମିଷ୍ଟତନୋ
କଲିଵରଦୋତ୍ତମ କୋମଲ କୁନ୍ତଲ କଞ୍ଜସୁମାଵଲିକାନ୍ତ ତନୋ
କଲିଵରସଂସ୍ଥିତ କାଲଭୟାର୍ଦିତ ଭକ୍ତଜନାଵନତୁଷ୍ଟମତେ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୩ ॥

ନିଶିସୁର ପୂଜନ ମଙ୍ଗଲଵାଦନ ମାଲ୍ୟଵିଭୂଷଣ ମୋଦମତେ
ସୁରୟୁଵତୀକୃତ ଵନ୍ଦନ ନର୍ତନ ନନ୍ଦିତ ମାନସ ମଞ୍ଜୁତନୋ
କଲିମନୁଜାଦ୍ଭୁତ କଲ୍ପିତ କୋମଲ ନାମ ସୁକୀର୍ତନ ମୋଦତନୋ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୪ ॥

ଅପରିମିତାଦ୍ଭୁତ ଲୀଲ ଜଗତ୍ପରିପାଲ ନିଜାଲୟ ଚାରୁତନୋ
କଲିଜନପାଲନ ସଙ୍କଟଵାରଣ ପାପଜନାଵନଲବ୍ଧତନୋ
ପ୍ରତିଦିଵସାଗତ ଦେଵଵରାର୍ଚିତ ସାଧୁମୁଖାଗତ କୀର୍ତିତନୋ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୫ ॥

କଲିମଲ କାଲନ କଞ୍ଜଵିଲୋଚନ କୁନ୍ଦସୁମାନନ କାନ୍ତତନୋ
ବହୁଜନମାନସ କାମସୁପୂରଣ ନାମଜପୋତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରତନୋ
ନିଜଗିରିଦର୍ଶନ ୟାତୁଜନାର୍ପିତ ପୁତ୍ରଧନାଦିକ ଧର୍ମତନୋ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୬ ॥

ଶତମୁଖପାଲକ ଶାନ୍ତିଵିଦାୟକ ଶତ୍ରୁଵିନାଶକ ଶୁଦ୍ଧତନୋ
ତରୁନିକରାଲୟ ଦୀନକୃପାଲୟ ତାପସମାନସ ଦୀପ୍ତତନୋ
ହରିହରସଂଭଵ ପଦ୍ମସମୁଦ୍ଭଵ ଵାସଵ ଶମ୍ବଵ ସେଵ୍ୟତନୋ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୭ ॥

ମମକୁଲଦୈଵତ ମତ୍ପିତୃପୂଜିତ ମାଧଵ ଲାଲିତ ମଞ୍ଜୁମତେ
ମୁନିଜନସଂସ୍ତୁତ ମୁକ୍ତିଵିଦାୟକ ଶଙ୍କର ପାଲିତ ଶାନ୍ତମତେ
ଜଗଦଭୟଙ୍କର ଜନ୍ମଫଲପ୍ରଦ ଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରରୁଚେ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୮ ॥

ଅମଲମନନ୍ତ ପଦାନ୍ଵିତ ରାମ ସୁଦୀକ୍ଷିତ ସତ୍କଵିପଦ୍ୟମିଦଂ
ଶିଵ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସଂସ୍ଥିତ ତୋଷଦମିଷ୍ଟଦଂ ଆର୍ତିହରଂ
ପଠତି ଶୃଣୋତି ଚ ଭକ୍ତିୟୁତୋ ୟଦି ଭାଗ୍ୟସମୃଦ୍ଧିମଥୋ ଲଭତେ
ଜୟ ଜୟ ହେ ଶବରୀଗିରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପାଲୟ ମାମନିଶଂ ॥ ୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ଶବରୀଗିରିଶାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣଂ ॥

Shri Shabarigirish Ashtakam Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top