Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Lyrics in Kannada

Shailesh Charana Sharana Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶಚರಣಶರಣಾಷ್ಟಕಮ್
ಗೌರೀಮನೋಹರ ! ಸುರಾಸುರಮೌನಿವೃನ್ದ
ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗ ! ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸ !
ಕೈಲಾಸವಾಸ ! ಕರುಣಾಕರ ! ಭಕ್ತಬನ್ಧೋ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 1 ॥

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾರ ! ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಕೇಶ !
ದಿವ್ಯಾಪಗಾಕಲಿತಕಾನ್ತಜಟಾಕಲಾಪ !
ಶೇಷಾಹಿಭೂಷ! ವೃಷವಾಹನ ! ವ್ಯೋಮಕೇಶ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 2 ॥

ಭೃಂಗೀಶಸೇವಿತ ! ಗಣೇಶಕುಮಾರತಾತ !
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ! ತ್ರಿಪುರದಾನವಭೇದಕಾರಿನ್ !
ಪಾಣಾವುಪಾತ್ತಮೃಗಡಾಮರುಕತ್ರಿಶೂಲ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 3 ॥

ನಾಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮವಸನಾಗ್ನಿರವೀನ್ದುನೇತ್ರ !
ನಾರಾಯಣೀಪ್ರಿಯ ! ಮಹೇಶ ! ನಗೇಶ ! ಶಮ್ಭೋ !
ಮೌನಿಪ್ರಿಯಾಶ್ರಿತಮಹಾಫಲದೋಗ್ರರೂಪ
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಾರ್ತಿಭಂಜನ ! ಸದಾಶಿವ ! ದಾನವಾರೇ !
ಪಾರ್ಥಪ್ರಹಾರಕಲಿತೋತ್ತಮಮೂರ್ಥಭಾಗ !
ಯಕ್ಷೇಶಸೇವಿತಪದಾಬ್ಜ ! ವಿಭೂತಿದಾಯಿನ್ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀಭ್ರಾಮರೀಶ ! ಮದನಾನ್ತಕ ! ಕೃತ್ತಿವಾಸ !
ಸರ್ಪಾಸ್ಥಿರುಂಡಕಲಿತಾಮಲಹಾರಧಾರಿನ್ !
ಭೂತೇಶ ! ಖಂಡಪರಶೋ ! ಭವಬನ್ಧನಾಶ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವಾಗಮಸ್ತುತ ! ಪವಿತ್ರಚರಿತ್ರ ! ನಾಥ !
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯ ! ಪ್ರಣತದೇವಗಣೋತ್ತಮಾಂಗ !
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಪ್ರಸವಪೂಜಿತದಿವ್ಯಪಾದ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 7 ॥

ಶಮ್ಭೋ ! ಗಿರೀಶ ! ಹರ ! ಶೂಲಧರಾನ್ಧಕಾರೇ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಯಾ ಸಮೇತ !
ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀದಯಿತ ! ಸಾಕ್ಷಿಗಣಾಧಿಪೇಡ್ಯ !
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸ ! ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತವಾಸ್ಮಿ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀಶೈಲಂ, ಶಿಖರೇಶ್ವರಂ , ಗಣಪತಿಂ, ಶ್ರೀಹಾಟಕೇಶಂ ಪುನ
ಸ್ಸಾರಂಗೇಶ್ವರ, ಬಿನ್ದುತೀರ್ಥಮಮಲಂ, ಘಂಟಾರ್ಕಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಂ
ಗಂಗಾಂ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಮಾರಾಮವೀರೇಶ್ವರಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರವರಾಹತೀರ್ಥಕಲಿತಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಂ ಭಜೇ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೈಲೇಶಚರಣಶರಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top