Home / Ashtaka / Shri Shakambhari Ashtakam Lyrics in English | Adi Shankaracharya Slokam

Shri Shakambhari Ashtakam Lyrics in English | Adi Shankaracharya Slokam

Shri Shakambhari Ashtakam is in Sanskrit. It is a very beautiful creation of Sri Adi Shankaracharya. The devotee who recites / listens every day with faith, devotion and concentration is left without sin by the blessings of the goddess Shakambhari. In Hinduism, Shakambari is an incarnation of Goddess Durga, consort to Shiva. She is the divine mother, called “The Bearer of the Greens.”

Shri Shakambari Ashtakam in English:

saktih sambhavavisvarupamahima mangalyamuktamani-
rghanta sulamasim lipim ca dadhatim daksaiscaturbhih karaih ।
vamairbahubhirarghyasesabharitam patram ca sirsam tatha
cakram khetakamandhakaridayita trailokyamata siva ॥ 1 ॥

devi divyasarojapadayugale manjukvanannupura
simharudhakalevara bhagavati vyaghrambaravestita ।
vaiduryadimahargharatnavilasannaksatramalojjvala
vagdevi visameksana sasimukhi trailokyamata siva ॥ 2 ॥

brahmani ca kapalini suyuvati raudri trisulanvita
nana daityanibarhini nrsarana sankhasikhetayudha ।
bherisankhaks mrdangaks ghosamudita sulipriya cesvari
manikyadhyakiritakantavadana trailokyamata siva ॥ 3 ॥

vande devi bhavartibhanjanakari bhaktapriya mohini
mayamohamadandhakarasamani matpranasanjivani ।
yantram mantrajapau tapo bhagavati mata pita bhratrka
vidya buddhidhrti gatisca sakalatrailokyamata siva ॥ 4 ॥

srimatastripure tvamabjanilaya svargadilokantare
patale jalavahini tripathaga lokatraye sankari ।
tvam caradhakabhagyasampadavini srimurdhni lingankita
tvam vande bhavabhitibhanjanakarim trailokyamatah sive ॥ 5 ॥

sridurge bhaginim trilokajananim kalpantare dakinim
vinapustakadharinim gunamanim kasturikalepanim ।
nanaratnavibhusanam trinayanam divyambaravestitam
vande tvam bhavabhitibhanjanakarim trailokyamatah sive ॥ 6 ॥

nairrtyam disi patratirthamamalam murtitraye vasinim
sammukhya ca haridratirthamanagham vapyam ca tailodakam ।
gangaditrayasangame sakutukam pitodake pavane
tvam vande bhavabhitibhanjanakarim trailokyamatah sive ॥ 7 ॥

dvare tisthati vakratundaganapah ksetrasya palastatah
sakredya ca sarasvati vahati sa bhaktipriya vahini ।
madhye sritilakabhidham tava vanam sakambhari cinmayi
tvam vande bhavabhitibhanjanakarim trailokyamatah sive ॥ 8 ॥

sakambharyastakamidam yah pathetprayatah puman ।
sa sarvapapavinirmuktah sayujyam padamapnuyat ॥ 9 ॥

iti sri macchankaracaryaviracitam sakambharyastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment