Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shakambhari Ashtakam Lyrics in Kannada | Adi Shankaracharya Slokam

Shri Shakambhari Ashtakam is in Sanskrit. It is a very beautiful creation of Sri Adi Shankaracharya. The devotee who recites/listens every day with faith, devotion and concentration are left without sin by the blessings of the goddess Shakambhari. In Hinduism, Shakambari is an incarnation of Goddess Durga, consort to Shiva. She is the divine mother, called “The Bearer of the Greens.”

Shri Shakambari Ashtakam in Kannada:

 ॥ ಶ್ರೀಶಾಕಮ್ಭರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶಕ್ತಿಃ ಶಾಮ್ಭವವಿಶ್ವರೂಪಮಹಿಮಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಮುಕ್ತಾಮಣಿ-
ರ್ಘಂಟಾ ಶೂಲಮಸಿಂ ಲಿಪಿಂ ಚ ದಧತೀಂ ದಕ್ಷೈಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಕರೈಃ ।
ವಾಮೈರ್ಬಾಹುಭಿರರ್ಘ್ಯಶೇಷಭರಿತಂ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಶೀರ್ಷಂ ತಥಾ
ಚಕ್ರಂ ಖೇಟಕಮನ್ಧಕಾರಿದಯಿತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಶಿವಾ ॥ 1 ॥

ದೇವೀ ದಿವ್ಯಸರೋಜಪಾದಯುಗಲೇ ಮಂಜುಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಾ
ಸಿಂಹಾರೂಢಕಲೇವರಾ ಭಗವತೀ ವ್ಯಾಘ್ರಾಮ್ಬರಾವೇಷ್ಟಿತಾ ।
ವೈಡೂರ್ಯಾದಿಮಹಾರ್ಘರತ್ನವಿಲಸನ್ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ವಾಗ್ದೇವೀ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾ ಶಶಿಮುಖೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಶಿವಾ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಚ ಕಪಾಲಿನೀ ಸುಯುವತೀ ರೌದ್ರೀ ತ್ರಿಶೂಲಾನ್ವಿತಾ
ನಾನಾ ದೈತ್ಯನಿಬರ್ಹಿಣೀ ನೃಶರಣಾ ಶಂಖಾಸಿಖೇಟಾಯುಧಾ ।
ಭೇರೀಶಂಖಕ್ಷ್ ಮೃದಂಗಕ್ಷ್ ಘೋಷಮುದಿತಾ ಶೂಲಿಪ್ರಿಯಾ ಚೇಶ್ವರೀ
ಮಾಣಿಕ್ಯಾಢ್ಯಕಿರೀಟಕಾನ್ತವದನಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಶಿವಾ ॥ 3 ॥

ವನ್ದೇ ದೇವಿ ಭವಾರ್ತಿಭಂಜನಕರೀ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹಿನೀ
ಮಾಯಾಮೋಹಮದಾನ್ಧಕಾರಶಮನೀ ಮತ್ಪ್ರಾಣಸಂಜೀವನೀ ।
ಯನ್ತ್ರಂ ಮನ್ತ್ರಜಪೌ ತಪೋ ಭಗವತೀ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತೃಕಾ
ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಧೃತೀ ಗತಿಶ್ಚ ಸಕಲತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಶಿವಾ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಮಾತಸ್ತ್ರಿಪುರೇ ತ್ವಮಬ್ಜನಿಲಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಾನ್ತರೇ
ಪಾತಾಲೇ ಜಲವಾಹಿನೀ ತ್ರಿಪಥಗಾ ಲೋಕತ್ರಯೇ ಶಂಕರೀ ।
ತ್ವಂ ಚಾರಾಧಕಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪದವಿನೀ ಶ್ರೀಮೂರ್ಧ್ನಿ ಲಿಂಗಾಂಕಿತಾ
ತ್ವಾಂ ವನ್ದೇ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಃ ಶಿವೇ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀದುರ್ಗೇ ಭಗಿನೀಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀಂ ಕಲ್ಪಾನ್ತರೇ ಡಾಕಿನೀಂ
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀಂ ಗುಣಮಣಿಂ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಲೇಪನೀಮ್ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾವೇಷ್ಟಿತಾಂ
ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಃ ಶಿವೇ ॥ 6 ॥

ನೈರೃತ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಪತ್ರತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯೇ ವಾಸಿನೀಂ
ಸಾಮ್ಮುಖ್ಯಾ ಚ ಹರಿದ್ರತೀರ್ಥಮನಘಂ ವಾಪ್ಯಾಂ ಚ ತೈಲೋದಕಮ್ ।
ಗಂಗಾದಿತ್ರಯಸಂಗಮೇ ಸಕುತುಕಂ ಪೀತೋದಕೇ ಪಾವನೇ
ತ್ವಾಂ ವನ್ದೇ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಃ ಶಿವೇ ॥ 7 ॥

ದ್ವಾರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವಕ್ರತುಂಡಗಣಪಃ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಪಾಲಸ್ತತಃ
ಶಕ್ರೇಡ್ಯಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ವಹತಿ ಸಾ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ವಾಹಿನೀ ।
ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೀತಿಲಕಾಭಿಧಂ ತವ ವನಂ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಚಿನ್ಮಯೀ
ತ್ವಾಂ ವನ್ದೇ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಃ ಶಿವೇ ॥ 8 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಸ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪದಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Adi Shankaracharya – Shakambhari Ashtakam and Meaning Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top