Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shankaracharya Ashtakam Lyrics in Kannada

Adi Shankaracharya, the famous saint-philosopher, has composed many hymns and stotras on Advaita Vedanta themes. But he has also composed several devotional hymns on various Gods and Goddesses. The Stotras are now available in 9 Indian Scripts including Sanskrit, Telugu, Tamil, Hindi, Gujarati, Assamese, Bengali, Kannada and Malayalam.

Sri Shankaracharyashtakam in Kannada:

|| ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ||
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅಥ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಧರ್ಮೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಭಯವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾಪಯತ್ಯೇವ ವೇದೋ
ನಾಯಂ ಲೋಕೇ ಪುರುಷಮತಿಜಃ ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪಾನುಕಲ್ಪಃ ।
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಚ ಸ್ವಯಮಿಹ ಭವೇದಿತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 1 ||

ಧರ್ಮೋ ನಿತ್ಯಂ ವಿಧಿವಿಷಯತೋ ಜ್ಞಾಪಯತ್ಯೇಷ ವೇದ-
ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನಿಷ್ಠಾ ದ್ವಿವಿಧಮುದಿತಾ ಕಾಮಜಾಕಾಮಜಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಕಾಮ್ಯಂ ಕರ್ಮ ತ್ರಿದಿವಭುವನಾಯೇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 2 ||

ಕಾಮಾಪೇತಂ ಭವತಿ ಮನಸಃ ಶೋಧನಾಯಾತ್ರ ಲೋಕೇ
ತಸ್ಮಾನ್ನೂನಂ ವಿವಿದಿಷತಿ ನಾ ಸಾಧನೈಃ ಸಂಯುತಃ ಸನ್ ।
ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಂ ಚರತ ಮನುಜಾ ಇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 3 ||

ವೇದೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಧಿಮುಖಭಿದಾ ಷಡ್ವಿಧಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧೋ
ವೈಧೋ ಭೇದೋ ದಶಹತಶತಂ ಪೂರ್ವತನ್ತ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ।
ಧರ್ಮಾದ್ಯರ್ಥಃ ಪ್ರಮಿತಿಪುರತಶ್ಚೇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 4 ||

ಅದ್ವೈತಾರ್ಥಗ್ರಹಣಪಟುತಾಂ ಪೂರ್ವತನ್ತ್ರಾನುಕೂಲಂ
ಶಾಸ್ತ್ರಾಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕುರುತ ಸುಧಿಯೋ ಧರ್ಮಚರ್ಯಾಂ ಯಥಾರ್ಥಮ್ ।
ನೋಚೇತ್ಕಷ್ಟಂ ನರಕಗಮನಂ ಚೇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 5 ||

ದ್ವೈತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಯದಿ ಭವತಿ ಚೇತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತೇಽದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿ-
ಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಪ್ರಥಮಮಧುನಾ ಸಾಧ್ಯತೇ ದ್ವೈತನಿಷ್ಠಮ್ ।
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯಚ್ಛ್ರುತಿಶತಗತಂ ಚೇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 6 ||

ನಾನಾ ನೇಹೇತ್ಯುಪದಿಶತಿ ವಾಗ್ದ್ವೈತಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ದ್ವೈತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಪರಿಮಿತಿಗತೇರ್ದೃಶ್ಯತಃ ಸ್ವಪ್ನವತ್ಸ್ಯಾತ್ ।
ಏವಂರೂಪಾ ಹ್ಯನುಮಿತಿಮಿತಿಶೇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತ ಸದಾ ಶಂಕರಂ ನ್ಯಾಸಿವರ್ಯಮ್ || 7 ||

ಏವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಿದಮಿತಿ ಜ್ಞಾಯತಾಂ ನಿಶ್ಚಯೇನ
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಚೇತ್ಯಲಮನುಭವಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತಾಂ ವೇದವಾಕ್ಯಾತ್ ।
ಶಾನ್ತೋ ಭೂಯಾತ್ ತದನು ಚ ಸುಖಂ ಚೇತ್ಯನೂದ್ದಿಷ್ಟವನ್ತಂ
ಶಾನ್ತ್ಯಾನನ್ದಃ ಪ್ರಣಮತಿ ಯತಿಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ || 8 ||

ಶಾನ್ತ್ಯಾನನ್ದಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಶಾಂಕರಮಷ್ಟಕಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಸ ಸರ್ವಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || 9 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಶಾನ್ತ್ಯಾನನ್ದಸರಸ್ವತಿವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top