Home / Ashtaka / Shri Sharada Varnamala Stavah Lyrics in English

Shri Sharada Varnamala Stavah Lyrics in English

Sri Sharada Varnamala stava composed by Jagadguru Sri Sri Chandrashekhara Bharati Mahaswamiji.

Sri Sharada Varnamala Stava in English:

sri sivapujyapadabja sri kandharasahodari ।
sri dhutasphatika bhuyat sriyai me sarada'nisam ॥ 1 ॥

saradabhrasadrgvastram nilaniradakuntalam ।
paradam duhkhavaraseh saradam satatam bhaje ॥ 2 ॥

ratnacitritabhusadhyam pratnavakstutavaibhavam ।
nutnasarasyadam vanim krtsnajnanaptaye stumah ॥ 3 ॥

dadimibijaradanam dantyadigunadayinim ।
danadhikkrtakalpadrum daso'ham naumi saradam ॥ 4 ॥

yaih sada pujita dhyata yaisa srngapurasthita ॥

saradamba lokapujyasta eva hi narottamah ॥ 5 ॥

namatsurikaisyagandhalubdhabhramararajitam ।
natestadanasurabhim vanipadambujam stumah ॥ 6 ॥

mastarajacandralekha pustasobhikarambuja ॥

trastainanayana vani dhvastagham mam tanotvaram ॥ 7 ॥

saradapadasarasiruhasamsaktacetasam ।
yatinam racitam stotram pathatam sivadayakam ॥ 8 ॥

iti sri candrasekarabharati viracitam sri saradavarnamalastavah sampurnah ।

Add Comment

Click here to post a comment