Ashtaka

Shri Shrigranthakartuh Prarthana Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰਨ੍ਥਕਰ੍ਤੁਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰਨ੍ਥਕਰ੍ਤੁਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ Lyrics in Punjabi:

ਸੁਬਲਸਖਾਧਰਪਲ੍ਲਵ
ਸਮੁਦਿਤਮਧੁਮੁਗ੍ਧਮਧੁਰੀਲੁਬ੍ਧਾਮ੍ ।
ਰੁਚਿਜਿਤਕਞ੍ਚਨਚਿਤ੍ਰਾਂ
ਕਾਞ੍ਚਨ ਚਿਤ੍ਰਾਂ ਪਿਕੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੧॥

ਵਸ਼ਰਵਿਜਾਧਰਾਬਿਮ੍ਬੀ
ਫਲਰਸਪਾਨੋਤ੍ਕਮਦ੍ਭੁਤਂ ਭ੍ਰਮਰਮ੍ ।
ਧਤਸ਼ਿਖਿਪਿਞ੍ਛਕਚੂਲਂ
ਪੀਤਦੁਕੂਲਂ ਚਿਰਂ ਨੌਮਿ ॥ ੨॥

ਜਿਤਃ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਰ੍ਯਸ਼ਸਾ ਮਮੇਤਿ
ਗਰ੍ਵਂ ਮੂਢ ਮਾ ਬਤ ਗੋਸ਼੍ਠਵੀਰ ।
ਤਵਾਰਿਨਰੀਨਯਨਾਮ੍ਬੁਪਾਲੀ
ਜਿਗਾਯ ਤਾਤਂ ਪ੍ਰਸਭਂ ਯਤੋऽਸ੍ਯ ॥ ੩॥

ਕੁਞ੍ਜੇ ਕੁਞ੍ਜੇ ਪਸ਼ੁਪਵਨਿਤਾਵਾਹਿਨੀਭਿਃ ਸਮਸ੍ਤਾ-
ਤ੍ਸ੍ਵੈਰਂ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕੁਸੁਮਧਨੁਸ਼ੋ ਰਾਜ੍ਯਚਰ੍ਚਾਂ ਕਰੋਤੁ ।
ਏਤਤ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਂ ਸਖਿ ਮਮ ਯਥਾ ਚਿਤ੍ਤਹਾਰੀ ਸ ਧੂਰ੍ਤੋ
ਬਦ੍ਧਂ ਚੇਤਸ੍ਤ੍ਯਜਤਿ ਕਿਮੁ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਮੋਸ਼ਾਂ ਕਰੋਤਿ ॥ ੪॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਦਾਸਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਾਵਲ੍ਯਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰਨ੍ਥਕਰ੍ਤੁਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Add Comment

Click here to post a comment