Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in Kannada

Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in Kannada

42 Views

Sri Siddhasarayustotrashtakam in Kannada:

ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಸರಯೂಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್
ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಮಹಿಮಾನಮುದೀರಯನ್ತೀ
ತದ್ಧಾಮ-ಸಾಮ-ಗುಣ-ಗೌರವಮುದ್ಗೀರನ್ತೀ ।
ಆಪೂರ-ಪೂರ-ಪರಿಪೂತ-ಗಭೀರಘೋಷಾ
ದೋಷಾಟವೀ-ವಿಘಟನಂ ಸರಯೂಸ್ತನೋತು || 1 ||

ಶ್ರೀಭಾರತೀಯ-ವಿಜಯ-ಧ್ವಜ-ಶೈಲರಾಜ-
ಪ್ರೋಡ್ಡೀಯಮಾನ-ಕಲಕೇತನ-ಕೀರ್ತಿವಲ್ಲೀ ।
ಶ್ರೀಮಾನಸೋತ್ತರಸರಃ-ಪ್ರಭವಾದ್ಯಶಕ್ತಿ-
ರ್ಮೂರ್ತಾ ನದೀಶತನುತಾ ಸರಯೂರ್ವಿಭಾತಿ || 2 ||

ಸಾಕೇತ-ಗೌರವಗಿರಃ ಪರಿಬೃಂಹಯನ್ತೀ
ಶ್ರೀರಾಘವೇನ್ದ್ರಮಭಿತಃಕಿಲ ದರ್ಶಯನ್ತೀ ।
ಗಂಗಾಂ ಭೃಗುಪ್ರವರತೀರ್ಥಮನುಸ್ರವನ್ತೀ
ಧನ್ಯಾ ಪುನಾತು ಸರಯೂರ್ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯಾ || 3 ||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಮುಖ್ಯ-ರವಿವಂಶ-ಸಮರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿ-
ರ್ದಿವ್ಯಾವದಾತ-ಜಲರಾಶಿ-ಲಸತ್ಪ್ರವಾಹಾ ।
ಪಾಪೌಘ -ಕಾನನಘಟಾ -ದಹನಪ್ರಭಾವಾ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ-ದುಃಖ-ದಮನೀ ಸರಯೂರ್ಧಿನೋತು || 4 ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪುಣ್ಯಮಿವ ವಿದ್ರುತಮೇಕನಿಷ್ಠಂ
ನಿಸ್ತನ್ದ್ರ-ಚನ್ದ್ರಕಿರಣಾಮೃತ-ಲೋಭನೀಯಮ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸಕಲ-ಮಂಗಲ-ದಾನದಕ್ಷಂ
ವನ್ದೇ ಪ್ರವಾಹಮತುಲಂ ಲಲಿತಂ ಸರಯ್ವಾಃ || 5 ||

ನಿತ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ-ಜನ-ತಾಪಹರಂ ಪವಿತ್ರಂ
ದೇವಾಸುರಾರ್ಚಿತಮುದಗ್ರ -ಸಮಗ್ರಧಾರಮ್ ।
ಹಾರಂ ಹರೇರ್ಹರಿಣ-ರೇಣುವಿಲಾಸಕೂಲಂ
ಶ್ರೀಸಾರವಂ ಸಲಿಲಮುದ್ಧಮುಪಘ್ನಮೀಡೇ || 6 ||

ವನ್ಯಾಃ ಸರಿದ್-ದ್ರುಮಲತಾ-ಗಜ-ವಾಜಿ-ಸಿಂಹಾ
ಹಂಸಾಃ ಶುಕಾ ಹರಿಣ-ಮರ್ಕಟ-ಕೋಲ-ಕೀಟಾಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯಾ ಭುಜಂಗ-ಕಮಠಾ ಅಪಿ ಸಂಶ್ರಿತಾಸ್ತ್ವಾಂ
ಪೂಜ್ಯಾ ಭವನ್ತಿ ಜಗತಾಂ ಮಹಿತಾ ಮಹಾರ್ಹಾಃ || 7 ||

ಏಕಾದಶೀಮಥ ಮಹಾನವಮೀಂ ಭಜನ್ತೋ
ದಿವ್ಯಾವಗಾಹನರತಾ ಸಮುಪೇತ್ಯ ಧೀರಾಃ ।
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶಚರಣಾಮ್ಬುಜ -ದತ್ತಚಿತ್ತಾ-
ನಾವರ್ತಯನ್ತಿ ಭವಮತ್ರ ಜಲೇ ಸರಯ್ವಾಃ || 8 ||

ಪುಣ್ಯೈರ್ಧನ್ಯೈರ್ವಸಿಷ್ಠಾದಿಭಿರಥ ಮುನಿಭಿಃ ಸೇವಿತಾಂ ದಿವ್ಯದೇಹಾಂ
ಗೌರಾಂಗೀಂ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲ-ಪಟಲ-ಲಸದ್-ಭೂಷಣಾಖ್ಯಾಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಮ್ ।
ಶ್ರೀನಾಗೇಶಾಭಿಮುಖ್ಯಾಂ ಸುರವರಝರಿಣೀಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರೀಂ
ತೋಷ್ಟಯೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ-ಪ್ರಕಟಿತ-ಸರಯೂಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ-ಪ್ರಕಾಶಾಮ್ || 9 ||

ದೇವ್ಯಾಃ ಸರಯ್ವಾಃ ಸ್ತವನಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ-ಮಂಗಲಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರಯೋಃ ಸದ್ಯೋ ವಶೀಕರಣಮುತ್ತಮಮ್ || 10 ||

ಕಾಶೀಪೀಠಾಧಿನಾಥೇನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಭಿಕ್ಷುಣಾ ।
ಮಹೇಶ್ವರೇಣ ರಚಿತಃ ಸ್ತವೋಽಯಂ ಸತ್ಸು ರಾಜತಾಮ್ || 11 ||

ಇತಿ ಕಾಶೀಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ-ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ-ಸ್ವಾಮಿ-
ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ ಸಿದ್ಧಸರಯೂಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *