Ashtottara Shatanama

Shri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Murugan Slokam

Lord Murugan or Subramanya is elder son of Shiva and Parvati and hence the brother of Sri Ganesha. Sri Subramanya Ashtakam, also known as Swaminatha Karavalambam is an octet composed by Sri Adi Shankaracharya, praising Lord Subramanya. Shri Subramanya Ashtakam is recited to get rid of all present and past birth sins. The stotra is an octet composed by Sri Guru Adi Shankaracharya, praising Lord Subrahmanya. Swaminatha Ashtakam has 8 stanzas similar to Astakams and each stanza ends with sentence Vallisa Nadha Mama Dehi Karavalambam asking Lord Murugan to extend a hand of support and save the devotee. Sri Subramanya is worshipped on Tuesday and Sunday for getting rid of Kuja – Mars dosha, Sarpa Dosha in one’s horoscope. Married couples desiring progeny generally offer prayers to Subramanya in serpent form.

Sri Subramanyashtottara Shatanama Stotram English Lyrics:

॥ srisubrahmanyastottarasatanamastotram ॥

skamdoguha sanmukhasca phalanetrasutah prabhuh ।
pimgalah krttikasunuh sikhivaho dvisadbhujah ॥ 1 ॥

dvisannetrassaktidharah pisitasa prabhamjanah ।
tarakasurasamhari raksobalavimardanah ॥ 2 ॥

mattah pramattonmattasca surasainya suraksakah ।
devasenapatih prajñah krpalo bhaktavatsalah ॥ 3 ॥

umasutassaktidharah kumarah kraumcadharinah ।
senaniragnijanma ca visakhassamkaratmajah ॥ 4 ॥

sivasvami ganasvami sarvasvami sanatanah ।
anamtamurtiraksobhyah parvati priyanamdanah ॥ 5 ॥

gamgasutassarodbhuta ahutah pavakatmajah ।
jrmbhah prajrmbhah ujjrmbhah kamalasana samstutah ॥ 6 ॥

ekavarno dvivarnasca trivarnassumanoharah ।
caturvarnah pamcavarnah prajapatirahahpatih ॥ 7 ॥

agnigarbhassamigarbho visvaretassurariha ।
haridvarnassubhakaro vatusca patuvesabhrt ॥ 8 ॥

pusagabhastirgahano camdravarna kaladharah ।
mayadharo mahamayi kaivalya ssamkaratmajah ॥ 9 ॥

visvayonirameyatma tejoyoniranamayah ।
paramesthi parabrahma vedagarbho viratsutah ॥ 10 ॥

pulimda kanyabhartaca mahasarasvatavrtah ।
asritakhiladataca coraghno roganasanah ॥ 11 ॥

anamtamurtiranamdassikhamdikrtaketanah ।
dambhah paramadambhasca mahadambhovrsakapih ॥ 12 ॥

karanotpattidehasca karanatita vigrahah ।
anisvaro’mrtahpranah pranayama parayanah ॥ 13 ॥

viruddhahamta viraghno raktasyamagalo’pica ।
subrahmanyo guhapritah brahmanyo brahmanapriyah ॥ 14 ॥

। iti sri subrahmanyastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads