Ashtottara Shatanama Subramanya Stotram

Shri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Lord Murugan or Subramanya is the elder son of Shiva and Parvati and hence the brother of Sri Ganesha. Sri Subramanya Ashtakam, also known as Swaminatha Karavalambam is an octet composed by Sri Adi Shankaracharya, praising Lord Subramanya. Shri Subramanya Ashtakam is recited to get rid of all present and past birth sins. The stotra is an octet composed by Sri Guru Adi Shankaracharya, praising Lord Subrahmanya. Swaminatha Ashtakam has 8 stanzas similar to Astakams and each stanza ends with a sentence Vallisa Nadha Mama Dehi Karavalambam asking Lord Murugan to extend a hand of support and save the devotee. Sri Subramanya is worshipped on Tuesday and Sunday for getting rid of Kuja – Mars dosha, Sarpa Dosha in one’s horoscope. Married couples desiring progeny generally offer prayers to Subramanya in serpent form.

Sri Subramanya Ashtottara Shatanama Stotram Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಸ್ಕಂದೋಗುಹ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಪಿಂಗಲಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನುಃ ಶಿಖಿವಾಹೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ॥ 1 ॥

ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಶ್ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಿಶಿತಾಶಾ ಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ತಾರಕಾಸುರಸಂಹಾರಿ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಃ ॥ 2 ॥

ಮತ್ತಃ ಪ್ರಮತ್ತೋನ್ಮತ್ತಶ್ಚ ಸುರಸೈನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಕಃ ।
ದೇವಸೇನಾಪತಿಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕೃಪಾಲೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 3 ॥

ಉಮಾಸುತಶ್ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚಧಾರಿಣಃ ।
ಸೇನಾನೀರಗ್ನಿಜನ್ಮಾ ಚ ವಿಶಾಖಶ್ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ ॥ 4 ॥

ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಗಣಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಸನಾತನಃ ।
ಅನಂತಮೂರ್ತಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಿಯನಂದನಃ ॥ 5 ॥

ಗಂಗಾಸುತಶ್ಶರೋದ್ಭೂತ ಆಹೂತಃ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಃ ।
ಜೄಂಭಃ ಪ್ರಜೄಂಭಃ ಉಜ್ಜೄಂಭಃ ಕಮಲಾಸನ ಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 6 ॥

ಏಕವರ್ಣೋ ದ್ವಿವರ್ಣಶ್ಚ ತ್ರಿವರ್ಣಸ್ಸುಮನೋಹರಃ ।
ಚತುರ್ವರ್ಣಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರಹಹ್ಪತಿಃ ॥ 7 ॥

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಶ್ಶಮೀಗರ್ಭೋ ವಿಶ್ವರೇತಾಸ್ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಹರಿದ್ವರ್ಣಶ್ಶುಭಕರೋ ವಟುಶ್ಚ ಪಟುವೇಷಭೃತ್ ॥ 8 ॥

ಪೂಷಾಗಭಸ್ತಿರ್ಗಹನೋ ಚಂದ್ರವರ್ಣ ಕಲಾಧರಃ ।
ಮಾಯಾಧರೋ ಮಹಾಮಾಯೀ ಕೈವಲ್ಯ ಶ್ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ ॥ 9 ॥

ವಿಶ್ವಯೋನಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ತೇಜೋಯೋನಿರನಾಮಯಃ ।
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಗರ್ಭೋ ವಿರಾಟ್ಸುತಃ ॥ 10 ॥

ಪುಲಿಂದ ಕನ್ಯಾಭರ್ತಾಚ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತವೃತಃ ।
ಅಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತಾಚ ಚೋರಘ್ನೋ ರೋಗನಾಶನಃ ॥ 11 ॥

ಅನಂತಮೂರ್ತಿರಾನಂದಶ್ಶಿಖಂಡೀಕೃತಕೇತನಃ ।
ಡಂಭಃ ಪರಮಡಂಭಶ್ಚ ಮಹಾಡಂಭೋವೃಷಾಕಪಿಃ ॥ 12 ॥

ಕಾರಣೋತ್ಪತ್ತಿದೇಹಶ್ಚ ಕಾರಣಾತೀತ ವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅನೀಶ್ವರೋಽಮೃತಃಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಾಯಣಃ ॥ 13 ॥

ವಿರುದ್ಧಹಂತ ವೀರಘ್ನೋ ರಕ್ತಶ್ಯಾಮಗಲೋಽಪಿಚ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಗುಹಪ್ರೀತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 14 ॥

। ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Murugan Slokam – Shri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment