Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Subrahmanya Trishati Namavali 2 Lyrics in Punjabi

Sri Subramanya Swamy Namavali 2 in Punjabi:

 ॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਾਵਲਿਃ ੨ ॥ 
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਾਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਮਙ੍ਗਲ਼ਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦੇਵਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਾਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵਾਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਦਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਵਤ੍ਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਧਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਕ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣਿਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਬਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕ੍ਤਿਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵ੍ਯਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਸ਼ਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਵਿਯਤ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਸ਼ਣ੍ਣੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰਣਾਯੁਧਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਵਲ੍ਲੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਨਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਹ੍ਨਵੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਸਜੇ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਭੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਲੋਕਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਪਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸੇ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਕਪਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਨੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਰਪਦ੍ਮਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼ੁਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ੧੧੦ ।

ॐ ਪਰਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੦ ।

ॐ ਨਨ੍ਦਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਹੁਲੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਰਿਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । ੧੩੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰੈਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੪੦ ।

ॐ ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਨ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਰਸਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਤ੍ਵਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ੧੫੦ ।

ॐ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਰਾਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਤਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਿਵਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ । ੧੬੦ ।

ॐ ਕਠੋਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼ਿਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰੋਜਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸੂਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ । ੧੭੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਣਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਥਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਣ੍ਮਾਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੧੮੦ ।

ॐ ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਙ੍ਗਲ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਙ੍ਗਲ਼ੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਨਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਯਤ੍ਤਨਵੇ ਨਮਃ । ੧੯੦ ।

ॐ ਪਦ੍ਮਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰਿਨ੍ਦਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਨਾਭਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਵਕਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੦ ।

ॐ ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਤਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰ੍ਸ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ । ੨੧੦ ।

ॐ ਕਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਸਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੨੨੦ ।

ॐ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਵਣੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼ੁਸ਼ੇਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸੇਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਰਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼ਙ੍ਗਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ । ੨੩੦ ।

ॐ ਸੁਹਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਾਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼ਾਸਨਾਯ ਨਮਃ । ੨੪੦ ।

ॐ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਵਨਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਹਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੫੦ ।

ॐ ਨਿਰ੍ਲਿਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰੁਪਾਧਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਮਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਗ੍ਵੇਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਤਮਾਯ ਨਮਃ । ੨੬੦ ।

ॐ ਜਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੈਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਲਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੭੦ ।

ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਸਂਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਨ੍ਨਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਕਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ੍ਕਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਚ੍ਛਿਰਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਹਨਵੇ ਨਮਃ । ੨੮੦ ।

ॐ ਮਹਾਦਮ੍ਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਦੋਸ਼੍ਠੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨ੍ਦਰਭ੍ਰੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਲਲਾਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲਾਵਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਟਿਬਾਲਾਰ੍ਕਸਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦਾਰਕਜਨੋਤ੍ਤਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ । ੨੯੦ ।

ॐ ਪਾਪਕਾਨ੍ਤਾਰਦਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਭਾਗ੍ਯਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ । ੨੯੫ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ । ਸਮਸ੍ਤੋਪਚਾਰਾਨ੍ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਸ਼ੁਭਮਸ੍ਤੁ ॥

Also Read:

295 Names – Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Subrahmanya Trishati Namavali 2 Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top